Gå til hovedinnhold

Referat fra møte nr 1/2007 i Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum avholdt møte i Petroleumstilsynet 14. februar 2007. Blant sakene som ble diskutert var kjemisk arbeidsmiljø, eksponering ved varmt arbeid, arbeidstidsordninger, gasslekasjer, opplæring i forbindelse med bombesøk, livbåtsaken og oppfølging av kost/nytte-rapporten. I tillegg ble alvorlige hendelser siste tre måneder gjennomgått.


davstenging, slukkemukkemidler og generell alarmaktiveres automatisk. Beredskapsorganisasjonen mønstrer - øvrig personell til livbåter. Trykkavlastning og produksjonen stengt på SLA. Mange detektorer satt ut. Ganske omfattende skader på rørsystemet og godt dokumentert i Statoils granskingsrapport. Hendelsen svekket innretningensngens sikkerhetsmessige integritet ved lekkasje frae fra fakkelsystemet og en rekke gassdetektorer slått ut idet pakningen i flensen i fakkelsystemet ble blåst ut. SLT nedstengt i ca 8 døgn.
Årsaksforhold: Manglende vedlikehoikehold (på flens). Ma). Man finner klare sammenhenger i mangelfull design eller konstruksjon, og fravær av konsekvenser av endringer. En kjede av forhold.

Fra OLF ble det pekt på at det er selve endringen, som fikk feil design, og for å gjøre det mer ergonomisk korrekt, som medførtte konsekvenser. Disse hendelsenelsene gjennomgås også i gasslekkasjeprosjektet. Ptil viste til at hendelsen ble varslet inn på en ikke kvalifisert måte, og at det gikk flere dager før alvoret ble klarlagt ved den skriftlige rapporten, noe som ble tatt opp med Statoil.

Frigg TCP2 30.1.2007 - personskade
Under fjerningsarbeid med varmkutting av rør ble en person truffet av røret som var ustabilt etter kutt. Røret hadde 3-4 m fri ende som etter kuttet svingte ned, og en arbeidebeider på et stillas fikk benet i klem mellom rør og en bjelke. Personen transportert til sykehus med brudd på skinnebein og leggbein og med 2.-gradsforbrenning. Saken er under gransking.
Fagforening: Analogien med rotvelt i skogen, som er brukt i fm varmt arbeid, er ganske bra.

Melkøya 30.1.2007 - løftehendelse
Ved demontemontemontering av brakkerigg og betongvegg i fabrikkområdet ;det falt en del av betongvegg over to gassflasker (acetylen og oksygen). Evakuering igangsatt i fabrikkområdet i ht alarminstruks. Flaskene flyttet fra ulykkesstedet og dumpet utenfor anlr anleggskaia. Saken er alvorlig nok, men ble kontrollert av brannvesen og politi, som har ansvar, i samarbeid med industrivernet på Melkøya. Solheim understreket at det er politi og brannvesen som leder aksjon på stedet.
Ptil har en oppfølging mot aktøren på landanlegget og er opptatt av at de som er trente og profesjonelle håndterer saken, mens Ptil følger opp parallelt. Saken ble håndtert godt, men potensialet ikke så stort som medieomtalen skulle tilsi.

Ognedal viste til at dumping av flasker er helt i henhold til prosedyre (også offshore) og at dette gjøres for å holde flaskene kalde.

Alvheim 7.2.2007 - dykkerhendelse
Ifm dykking på bøyen til Alvheim FPSO på ca 22 m dyp ble en av dykkerne sannsynligvis dratt ned av ROV til ca 35 m (ca 15 m). Sannsynligvis har ROV hengt seg opp i dykkerens "navlestreng", slik at han har blitt dratt med. Kom seg fri - og kom seg inn i klokken - og trykket satt på aktuelt dyp.
Ptil hadde selskapet inne dagen etterpå og fikk klarhet i hva som hadde skjedd. Samme selskap og samme fartøy var innblandet i tilsvarende hendelser i fjor. Saken er ikke avsluttet.
Ognedal pekte på at det er samme operatør, samme dykkerfkkerfirma og samme båt som hadde tre tilfeller med problemer i 2006 selv om de har lært og stoppet og ttok fartøyet inn til land.

Fra en fagforening ble det vist til enil en tidligere diskusjon rundt Borghilia Dolphin og utrausing av kjetting og såkalte "menneskelig feilhandlinger" og spurt om Ptil sin oppfølging.

Ptil kunne ikke kommentere det konkret, men Ognedal pekte på at det er t er bekymringsfullt at industrien i november i fjor hadde fem tilfeller av tap av posisjon på de flyttbare riggene på kort varsel. Dette har Ptil tatt opp med amerikanske myndigheter, som har et enormt problem med tap av posisjon når "hurricane" kommer.

Ognedal pekte på at til tross for tiltak på norsk sokkel, så viser det seg at selv med norske normale stormer klarer ikke disse enhetene å ligge i posisjon på en trygg og god måte. Dette er et tankekors.

Fra en fagorganisasjon ble det også vist til at man også burde ha sent folk i land - ikke bare om enheten ligger i ro - og at mange er urolige for at folk skal være ombord i slike sike situasjoner. Ognedal understreket at når det gjelder Valhall, - så skal denne opereres i henholdt til avtalt prosedyre. Dette er udiskutabelt og BPs egen gransking viser dette helt tydelig. Læring basert på en alvorlig situasjon.

Fra representanten for de maritime arbeidstakestakerorganisasjoner ble det understreket at forhold rundt posisjonering også handler om bruk av riktig kompetanse. Det ble vist til at dette med kompetanse og bruk av maritimt mannskap er viktig. Rigg Rigger med norsk flagg skal ha maritim kompetanse i posisjon og under forflytning, mens de utenlandske kun skal ha dette under forflytning. Han viste til at en nå har flere situasjoner enn noen gang tidligere og var opptatt av i hvilken grad  ønsker myndighetene vil føre tilsyn med disse forholdene. Ref Transocean som fikk et Bahama-skipsertifikat.

Her fikk representanten støtte fra annen fagorganisasjon som understreket at dette med maritim kompetanse tidligere var tilstede fordi de fleste rigger var norskflagget og at når forflytning nå skjer på ikke planlagt tigt tidspunkt - så er en jo i gang.

Ognedal svarte at kompetansekrav gjennomgås av Ptil i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet (SD) i forbindelse med utstedelse av SUT, SUT, men hvordan dag-til-dag-situasjonen er, det ser en ikke spesielt på. Samtidig understreket han at de fleste av de hendelsene som her blir gjennomgått ikke bare handler om maritim kompetanse (ref kjetting som ryker, vinsjer som ikke holder mål), men mye mer om teknologiproblemer.

Til dette ble det replisert at dette med kompetanpetanse også er aktuelt i disse situasjonene. Ognedal understreket at han forutsatte at relevante problemstillinger blir spilt inn i kommentarer til regl regelverket, som er på høring

4. Sikkerhetsforum i utvikling

a. Prioriteringer (lenke - pdf)

Det ble vist til utse utsendt oversikt over Sikkerhetsforums prioriterriterte områder for oppfølging i tida framover med forslag til utdypinger av hvert satsningsområde. Det fremkom noen kommentarer til utsendt oversikt:

 • Pkt 3 Regelverkshån229;ndheving og - etterlevelse, pkt b, ii om helhetlig risikotilnærming (offshore/land, styring av HMS- og finansiell risiko): Finansiell risiko endres til "risiko relatert til økonomiske verdier"
 • Pkt 1, e Redusere HC-lekkasjer: tas ut da dette er omtales under 1, a, iv; GALERE-prosjektet for ytterligere 50 % reduksjon av l av lekkasjer innen 2008.
 • Pkt 1 Storulykkesperspektivet: Landanleggenes spesielle behov for presiseringer bør kunne tas inn i teksten.
 • Det store presset i bransjen i forhold til arbeidsmengde og begrenset tilgang på kompetanse - relatert både til nye og erfarne aktører, bør framgå av oversikten. Kompetanse- og kapasitetsutfordringen kan tas inn under storulykkesperspektivet. Kan knyttes til yte og t tålegrenser.
 • Sikkerhetsforum har hatt en dynamisk prosess hvor alle har spilt inn forslag, temaene er spisset og det er foretatt valg.
 • Enkelte problemstillinger som fsom for eksempel skip på kollisjonskurs, ble ble etterlyserlyst, met, men enighet om at de fleste aktuelle forhold vil kunne identifiseres under den prioritering som er foretatt (ref storulykker som prioritert område).

b. Oppfø#248;lging av St meld nr 12

Ognedal viste til utsendt matrise for overordnet oppfølging av St meld nr 12 og beklaget at det ikke var var kommet innspill til denne verkeverken fra industrien eller arbeidstakerne, men at AIDs og Ptil sine innspinnspill var ivaretvaretvaretatt i foreliggeliggende versjon (lenke - pdf).>.

OLF tok umiddelbart selvkritikk og viste til et møte den 15.2. som vil adressere denne. Andre viste til at det forelå mi9; misforståelser mht forventet aksjon. Norsk Indk Industri viste til et møte i leverandørindustrien hvor saken vil bli fulgt opp, samtidig som det ble pekt på at meldingen i mindre grad henvender seg til landanleggene, men at de dedikerte punktene for landanlegg vil bli tatt tak i.

AID sine observatører pekte på at meldingen er ganske så konkret mht hva som er forventningene fra Storting og regjering til næringen på en rekke områder. Til dette ble det det replisert fra Norsk Industri at det p på alle områder ikke er direkte samsvar mellom problemformuleringene i meldingen og de faktiske initiativ som foregår i industrien, som f eks på IA-området.;det.

P> Ognedal understrekte betydningen av at alle er klar over roller og oppgaver og svarer i forhold til dette. Poenget er å få fram hvilken part i tre-partssamarbeidet som tar ledelsen påå de enkelte områder som er beskrevet i matrisen, og hvem en naturlig samhandler med.

 

I en utdypende beskrivelse kan en ta med detaljer rundt selskaper, organisasjoner som tar tak i konkrete problemstillinger (prosjekter, prosesser, utrednings- og FoU-aktiviteter, mv). Når det gjelder begrepsbruk vil denne bli rettet opet opp slik at det blir en konsistent bruk av disse ("næringen" og "industrien" betyr etyr begge "arbeidsgiversiden"). Begrepene vil også kunne klarlegges innledningsvis. Selv om det er naturlig at belastningen/initiativene først og fremst ligger på arbeidsgiversiden og myndighetene, ene, - så er det viktig at alle gjennomfører en slik prosess for å bevisstgjøre seg mht roller, oppgaver og ansvar.

Arbeidstakerne viste her til denl den ansvarsdeling som sees i regelverket, mens andre pekte på samhandlingsarenaer som SfS og Sikkerhetsforum som arenaer som krever forpliktende bidrag til prosesser og utredninger. Fra Norsk Industri sin side ble det vist tilt til at de har en rekke etablerte arbeidsgrupper som tar opp relaterte problemstillinger (f eks forurensning veng ved gamle skipsverft) som også vil kunne spilles inn i prosessen.

AID viste til den siste kolonnen i matrisen, som refererer seg til hvordan meldingen plasserer ansvaret, og at dette bør være utgangspunktet for prosessen i Sikkerhetsforum. Kun enkelte steder i meldingen brukes uttrykket "partene", og på disse områdene bør alle komme med inns innspill om hvor saken står.

~T~

Det ble pekt på at ved å ko9; konkretisere på organisasjoner ville en kunne få en uønsket form form for "konkurranse" mht å#229; synliggjøre initiativ og ressurser. Til deil dette ble det replisert fra andre at det bør kunne framgå hvem som faktifaktisk deltar for å få en tilfredsstillende status. Ognedal understreket at hovedpoenget i denne omgang er å få identifisert hvem som esom er ansvarlig for å få dra de enkelte aktiviteter/prosesser og at hvem som deltar, blir neste skritt.~LTt.

~LTT~Etter en kort debatt, konkluderte Ognedal slik slik: Frist for tilbakemelding/innspill til matrisen fra den enkelte sammenslutning settes til senest 20. mars, mens en tidligere tilbakemelding vil legge fgge forholdene bedre til rette for oppfølging i neste møte den 22. mars 2007.

5. Prsp;Prosjekter i regi av Sikv Sikkerhetsforum og annet partssamarbeid

a. Kjemisk arbeidsmiljø - FoU-kvalifiseringv/Janne Lea Svensson, Ptil

Lea Svensson innledet med å vise til St meld nr 12 hvor departementet (AID) redegjør for det initiativet som vil bli tatt med hensyn til å gjennomføre en prosessosess - i samarbeid med partene - for kvalifisering ogng og prioritering av FoU-behov på området. Arbeidet er en videreføring av resultater fra arbeidsgruppen etablert under Sikkerhetsforum, som leverte sin rapport "Kjemisk eksponering på norsk sokkel" i desember 2005.

<

Målsettingen med prosessen er å få en konsistent, koordinert og risikoorientert FoU-innsats på kjemikalieområdet med bruk av best mulig metodikk. Prosjektet ledes av Ptil og STAMI deltar med faglige ressurser rser og en referansegruppe er opprettet under Sikkerhetsforum med deltakere fra partene. Sluttrapporten og anbefalinger om FoU-innsatsen skal forelegges AID innen 1.6.07.

Arbeidsgruppen arbeider for å fremskaffe en kunnskapsstatus p på en rekke områder som boreslam, hydrokarboner i brønnstrømmer, varmt arbeidrbeid og dykking og det er lagt opp til en prosess for bred, gjensidig informasjon og kontakt/møtevirksomhet mellom prosjektet og relaterte prosjekter, fag- og intere Løft i Logistikkjeden for petroleumsindustrien (OTF) sammen med SAFE og OLF. Bakgrunnen var at en ønsket kransikkerhet og ikke "kranbusiness", og at det operative miljøet skulle samles.

Derfor oppfattes næringsinteressenes angrep på Norsok R-005 og navngitt medarbeider i Ptil, som et angrep på tre-partssamarbeidet og Ptil sitt engasjement på området. Arbeidstakersiden understreker det alvorlige i at kommersielle interesser styrer prosesser som har til hensikt å sverte gode tiltak, gode medarbeidere og ikke minst norske tilsynsmyndigheter.

Ognedal understreket at selv om meningene kan være delte rundt den situasjonen man har på området, så er måten denne prosessen har vært kjørt på under enhver kritikk. Han betegnet det som uhørt, uprofesjonelt og helt uakseptabelt at angrep er rettet mot en medarbeider i etaten i stedet for Ptil eller ledelsen ved Magne Ognedal, som Ptil-direktør.

Angjeldende medarbeider fikk også anledning til å redegjøre for etatens og eget engasjement som leder av standardiseringskomiteen i Norsok-regi i et tre-partsperspektiv, hvor faglige hensyn hele tiden har vært styrende. Samtidig som han understrekte belastningen ved den negative eksponering som fulgte, pekte han på den positive støtten fra arbeidstakerorganisasjonene. Han uttrykte imidlertid bekymring for at dette viktige arbeidet for å styrke sikkerheten innenfor løfteoperasjoner, ikke skal bli realisert.

Deretter fulgte en debatt hvor partene i Sikkerhetsforum redegjorde for internt engasjement og prosesser knyttet til utvikling og høring av standarden og hvor forholdet til Standard Norge i denne sammenheng og til ulike interessegrupper ble drøftet.

Ognedal avrundet debatten ved å foreslå at saken settes opp på agendaen for neste møte. Sikkerhetsforum drøfter veien videre i lys av de alternativene som da foreligger.

e. OLF-arbeid i fm evt. pandemisk influensa

Olf har satt i gang et arbeid med å utarbeide en retningslinje for industriens håndtering av en eventuell situasjon hvor en pandemisk influensa skulle nå store deler av industrien (sokkel/land) ved legene innenfor OLF. Saken tas på neste møte. Her føyde en av arbeidstakerrepresentantene til at ansatte offshore er bekymret for å bli liggende syke ute og ønsker å bli sendt i land for behandling på lik linje med andre - og ga derfor ros til initiativet fra OLF.

f. Bedriftsbesøk i regi av Sikkerhetsforum høsten 2007

Ognedal hadde utfordret medlemmene til å komme opp med alternativ for reisemål for Sikkerhetsforums høstmøte, som vil bli kombinert med bedriftsbesøk. Selv om Sikkerhetsforum tidligere har vært på Melkøya, framkom det ønsker om å foreta et besøk relatert til oppstartsfasen. OLF ga uttrykk for at Melkøya burde skjermes i denne fasen - midt i oppstartskjøret.

Andre forslag som kom opp var blant annet Trondheim og Sintef og brannteknisk laboratorium og CMI Bergen. Kårstø, Ormen Lange og Slagenanlegget ble også nevnt.

Debatten ble konkludert med at sekretariatet utreder mulighetene for besøk mv på Kårstø eller raffineriet på Slagentangen.

g. Spilleregler v/M Ognedal

Ognedal presenterte medlemmene for følgende spissformuleringer hvor han ønsket respons:

 • Sikkerhetsforum er en møteplass hvor alle bidrar?
  Svar: ja fra alle
 • Sikkerhetsforum er en møteplass hvor vedtatte tidsfrister etterleves?
  Svar: ikke entydig, vi prøver så godt vi kan. Ambisjonen deles av alle.
 • Sikkerhetsforum er en arena hvor en diskuterer tema uten at en parallelt diskuterer tema i media?
  Svar: korrekt
 • Har vi behov for klarere spilleregler oss imellom?
  Svar: spillereglene er omforente, en tillitsfull atmosfære og åpenhet er avgjørende for alle. Referatene bidrar positivt.

h. Sikkerhetsregler på heliporten

En fagforening redegjorde for at medlemmer hadde opplevd å bli fratatt livsnødvendig medisin, på grunn av krav til forpakning - og hadde selv opplevd det samme mht astmamedisin pga en legetabbe. Arbeidstakerne var opptatt av at medisinene burde kunne bli sent ut til innretningen i stedet for å bli kastet.

Fra OLF ble det pekt på at reglene forutsetter at medisiner skal bringes ut i ubrutt forpakning, men at de, ved tvil, skal sendes i konvolutt til sykepleier offshore, med mindre man har medbringertillatelse. Praktiseringen synes imidlertid å være problematisk - og OLF vil ta problemstillingen opp med ansvarlige ved heliportene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: ">angela.ebbesen@ptil.no