Gå til hovedinnhold

Referat fra møte nr. 2/2005 i Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum avholdt årets andre møte i Petroleumstilsynet 9. juni. Blant temaene som kom opp var integrerte prosesser/e-drift i et HMS-perspektiv, dykkervirksomheten på norsk sokkel, fjerning og modifikasjonsarbeid, varmt arbeid, oppfølging av entreprenører og alvorlige hendelser siste tre måneder. I tillegg fikk forumet en presentasjon av status for arbeidet i Samarbeid for Sikkerhet (SfS).


Status for pågående arbeid/prosesser for E-drift i et HMS-perspektiv ved Thore Langeland, OLF og Ingrid Årstad, Ptil

Presentasjoner:

Thore Langeland, OLF, understreket innledningsvis at dette arbeideteidet representerer en ny virksomhet i OLF-sammenheng. Egen styringsgruppe ble etablert 2004 av OLFs styre, men fikk først budsjetter fra 1.1.05., Ref presentasjonen.

Styringsgruppen for integrerte operasjoner (IO) har en funksjonstid på 2 år (2005 og 2006) og er underlagt OLF sin avdeling for HMS og drift. Fire arbeidsgrupper er etablert under styringsgruppen:

Ideen har vært basert på å få data fra havet til land ift sann tid. Ikke sett på instrumenter og sensorer, dette kommer senere. Den digitale infrastrukturen: sikker på at info kommer til land på riktig måte. Infosikkerhet: tilgjengelig, konfidensiell og har integritet.

Egen gruppe ser på kvalitetsinformasjon: standarder og standardisering. Her jobber en med data og prøver å standardisere begrepsapparatet.

En annen gruppe jobber med integrerte arbeidsprosesser: boring, reservoar/produksjon og drift/vedlikehold. Det femte satsningsområdet er kommunikasjon: Et prosjekt som ser på potensialet i og konsekvenser av 3. effektiviseringsspranget er etablert.

Langeland understreket at det er OLF sin ambisjon å bidra til en konn konkurransedyktig norsk sokkel med høye krav til HMS. Dette forutsetter involvering av fagforeningene også når det gjelder integrerte operasjoner (IO). Han viste til invitasjoner til informasjonsmøter høsten 2004 og våren 2005 og til IO-konferansen 2. juni i åi i år. Intensjonene har vært å presentere resultatene fra arbeidsgruppene. Opplever at det er en diskusjon om hvordan en skal jobbe videre.

Til tross for kritikk, mente han at OLF har vært rimelig flinke til å informere om IO- aktiviteteneetene. Rapportene legges ut etter hver hvert. Ett unntak: Infosikkerhet. Styringsgruppen har hatt mulighet til å komme med innspill til regelverket.

Avklaringer: Hvorfor endre begrep fra fra e-drift til til integrerte operasjoner? Svar: Det startet med digitale tjenester (en intern sak) begrepet integrerte operasjoner var opptatt. Digitale tjenester er veldig godt, og det er veien vi går. Kanskje må vi komme tilbake til dette.

Det ble spurt om relasjoner i forhold til ODs e-drift forum og regjeringens koordineringsutvalg for informasjonssikkerhet. Til det første pekte Langeland på at OD har mer sett på konsekvenser mens OLF har sett på implementering, men at en bygger gjensidig på hverandres resultater.

Når det gjelder KIS vises til følgenølgende informasjon: www.olf.no. Viktig med trepartssamarbeid.

Ingrid Årstad, Ptil, ga deretter en orientering om hva Ptil har gjort, hvorfor og hva vi er opptatt av på området e-drift.

Ptil har hatt fokus på de nye driftsprosessene, risikoforhold og muligheter for forbedringer av HMS i de nye driftskonseptene. Ptil søker hele tiden å være oppdatert med hva som skjer og hva det innebærer og adresserer potensitensielt negative og positive konsekvenser. Videre stiller Ptil kontinuerlig spørsmål om eget regelverk, tilsyn, fou-aktivitetene, osv er tilpasset det som foregår på området.

Hvordan synliggjøres HMS i en slik kontekst? Gjennomfører tilsynsaktiviteter og dedikerte faglige prosjekter, men bruker mest ressurser på å utnytte de ressurser og det arbeid som foregår i etablerte fora - spesielt hos OLF, men også i regi av ODs e-driftsforum, KIS, og lignende.

Ptil kommer også med faglige innspill til HMS-meldingen om HMS og e-drift. Her minnet Årstad om at forrige St melding (nr 7) hadde et helt kapittel om HMS og e-drift. Andre innsatsområder for e-driftsfokus er regelverksprosjektet, foredragsvirksomhet, og Ptil bidrar til utvelgelse av forskningsprosjekter på området ved vurdering av søknader for Norges Forskningsråd. Det er hele tiden nødvendig å ha oversikt og påvirke akke aktørene til å ha tilstrekkelig flig fokus på HMS.

Ptil har også allokert ressurser til å sitte i koordineringsutvalg for informasjonssikkerhet (KIS). Når det gjelder OLF sitt arbeid på inforinformasjonssikkerhet, så er det Ptil sin intensjon å etaå etablere nødvendige kontakter med OLF og KIS. Årstad viste en oversikt over pågående forskningsprogrammer hvor Ptil også søker å holde seg oppdatert.

Samtidig pekte hun på det mangfold av prosjekter, prosesser, innretninger og transportsystemer som Ptil til enhver tid skal ha fokus mot i tilsynet, sammen med det faktum at Ptil har 146 årsverk som skal ivareta både tilsynsoppgaver, regelverksutvikling og rammesetting - og samtidig være faglig oppdatert - og hvor e-drift er en del av denne helheten.

Ref bilde av nedriving av tradisjonelle barrierer osv: Årstad pekte på at OLFs arbeid så langt fokuserer på nedriving av tradisjonelle barrierer mellom fagområder og arbeidsprosessene innenfor boring, produksjon og vedlikehold.

Ofte vanskelig å se hvordan HMS-hensyn integreres innenfor disse områdene. Har involvert personell tilstrekkelig risikoforståelse? Når er det meni meningen at kompetanse innen risikoanalyse, ergonomi, teknisk sikkerhet mv skal kobles inn? Er HMS-kompetansen det siste som skal integreres.? I dette arbeidet får vi bekreftet at e-drift innebærer omstrukturering av arbeids- og beslutningsprosesser. Hvordan håndterer vi direkte internasjonal deltakelse i blant annet avviksbehandling og overvåking på norsk sokkel?

Det Ptil savner mest, er en synliggjøring av konsekvensene av disse endringene mht storulykkesrisiko, arbeidsmiljø og beredskap. Et unntak er arbeidet i OLF-regi rettet mot konkrete sikkerhetsmessige problemstillinger til infosikkerhet.

Industrien trenger et klarere konsekvensbilde med hensyn til storulykkesrisiko og arbeidsmiljø mv, for å klargjøre hvilke problemer som må løses og hvilke forbedringsmuligheter som ikke må gå fra oss, og hvordan en kan i endringsprosessene tilrettelegge for å unngå problemer og utnytte muligheter.

Dette er også nødvendig for å identifisere kunnskapsgapet som må fylles. Utviklingen er teknologidrevet og drevet av hensynet til verdiskaping - en må også ivareta de menneskelige dimensjonene i denne utviklingen. Sterkt behov for standardisering - både fra næringens side, men også ut fra et HMS-behov.

Tidlig inn med HMS-hensyn og trepartssamarbeid er nødvendig for at næringen skal nå sine mål. Disse hensynene vil fra nå av kanskje være tydeligere som følge av at mye arbeid er forankret i OLF sin avdeling for HMS og drift.

Fra debatten:
OLF: Interessante betraktninger og utfordringer som er aktuelle, og som vi må følge opp. Det jobbes med en del av disse. Viktige poeng som kom.

Tore Langeland: Jeg har en pragmatisk tilnærming: Veien blir til mens vi går. OLF lager bilder - operatørene står for implementeringen.

Oppsummering v/leder S-forum: VEM> Viktig tema - også denne gode presentasjonen vil ligge ved referatet på nettet.

4. Alvorlige hendelser

a. Gjennomgang av hendelser v/Rune Solheim, Ptil

Solheim konsentrerte presentasjonen omkring to hendelser med alvorlig personskader på henholdsvis Statfjord C den 25.3.05 (boredekk) og på Oseberg B den 26.4.05 (ifm løfteoperasjorasjon). Han presenterte også en oversikt over sju andre alvorlige hendelser i perioden fra sist møte i Si i Sikkerhetsforum:

  • Transocean Arctic 13.2.05 ankerkjetting falt på havbunnsutstyr Norne
  • T
  • Transocean Arctic 7.3.05&nb05 slange falt ned på boredekk
  • Ekofisk C 28.3.05 kranbom falt ukontrollert
  • Stena Dee 10.4.05 alvorlig nestenulykke ifm løfting
  • Nyhamna &nbp; 13.5.05 120 t mobilkran veltet under løfteoperasjon Kårstø 18.5.05 person klemt mellom bil og container
  • Ocean Carrier 2.6.05 kollisjon mellom fartøy og gangbro

Oseberg B: 26.04.05 - alvorlig personskade ifm løfteoperasjon
Et borerør på 600 kg løsnet fra magnetåk og falt ned fra rørhåndteringskran i forbindelse med flytting av to borerør og traff en person som arbeidet med klargjøring av rør i området. Området var avsperret. Slaget gjorde at personen falt mot en rørstabel og fikk ytterligere hodeskader. Ptil har gitt varsel om pålegg både til Hydro og Prosafe. Rapport ligger på Ptil sin hjemmeside.

Fra debatten:
Fagforening: Når en ser på bakenforliggende årsaker synes disse alltid å være de samme.amme. Hvor mange ganger kan en gjør samme feil uten å lære?

Industrien: Var dette en kran som finnes på mange innretninger? Betyr det at flere kraner med samme mulighet for ulykker?

Fagforening: Reg: Ref Hydro som sier at 80 % av ulykker skjer som følge av enkeltindividers holdninger - menneskelig feil. Deler Ptil denne vurderingen omkring hva som bidrar?

Leder S-forum/Ptil: Det som er gjennomgående er mangelfull ledelse av aktiviteten om bord. Dette har med styring å gjøre. Så er det dette med prosedyrebrudd. En kan jo spekulere på hvorfor disse brytes. Er noen smartere enn de som har skrevet prosedyren? Andre forhold som går igjen er svikt i forhold til teknologi og av og til kompetanse, mens de to første er gjennomgående funn. Ptil sine erfaringsdata først og fremst knyttet til offshoffshoreindustrien. Når RNNS prosjektet også utvides tils til å omhandle landanlegg, gir dette et fornyet bilde med mye ny informasjon.

Statfjord C: 25.3.05 - alvorlig personskade på boredekk
I forbindelse med at fôringsrør trekkes ut av en gammel brønn for oppkapping iing i lengder, jobber tre personer jobber på boredekk. med bunnhullsstrengen (BHS) som benyttes. En utilsiktet åpning av dette verktøyet i tårnmontert boremaskin gjør at dette faller ned på boredekket. Treffer en person i hjelm og rygg og senere i beina.

Ingenting å utsette på oppfølging. Rapport både til Statoil og Smedvig (Lenke til artikkel på Ptils nettsted). De bakenforliggende årsakene er sammensatte med blant annet mangelfull arbeidsledelse, etterlevelse av styrende dokumenter, manglende gjennomføring av sikker jobb analyse og mangelfull kapasitet i bemanning av boreområdet, osv.

Fra debatten:
Fagforening: Ble det praktisert bonussystem/prestasjonslønnssystemer i området? Svar: Vi er ikke kjent med det. Industrien: Folk skal ikke gå under hengende last.

Fagforening: Har Ptil inntrykk at dette er en måte å jobbe på som er ganske vanlig - eller var det spesielt at alle disse feilene ble begått.

Svar: Selve operasjonen blir gjort en haug med ganger.

b. Fors;Forslag til framtidig gjennomgang av alvorlige hendelser v/OLF

Knut Thorvaldsvaldsen innledet med å understreke at Ptil sine presentasjoner er ryddige og saklige, men for å sikre best mulig læring og erfaringsutveksling, ville OLF foreslå at den aktuelle feltoperatør deltar under agendapunktet for alvorlige hendelser i ir i industrien.

Operatøren vil da kunne gi sin presentasjon sammen med utfyllende kommentarer, svare på spørsmål og orientere om tiltak for å unngå lignenignende hendelser. OLF vil i så fall stå for involvering av operatør som igjen involverer leverandør/entreprenør. Begrunnelsen er at dette vil kunne bidra til bedre erfaringsutveksling og læring for alle parter og vil være i tråd med Sikkerhetsfoetsfoetsforums mandat som pådriver for informasjons- og kunnskapsformidling.

Fra debatten:
Fagforening: Vi har ofte ofte ofte tidsnød ved presentasjoner. Skal så mange aktører delta, kan det bli for omfattende. Operatøren kan lett komme i forsvarsposisposisposisjon - noe som begrenser læring.

Fagforeninrening: En kan kanskje kalle inn til møte fra OLF sin side hvor en tar for seg dseg dseg de ulike ulykkene? Ellers en svært omstendelig prosess. Dessuten mer forvirrende om flere skal gå gjennom hendelsene. Heller egne møter i OLF-regi med noen av de som var involvert - både fra arbeidstaker og - giversiden.

Leder S-fo Safety Executive (HSE), i statusmøter ifm Frigg.

Sveen understreket at en sikkerhetsmessig hovedutfordring er kran- og løfteoperasjoner. Dette er fokusert i tilsynsaktivitetene - og nytt tilsyn på Frigg er planlagt.

Hun redegjorde deretter for et arbeidsmiljøtilsyn mot Total/AKOP som nettopp er avsluttet. Tilsynsrapporten er enda ikke klar, og hun kunne derfor ikke gå i detalj på resultater fra tilsynet, men viste blant annet til følgende:

Det ble gjort observasjoner ifm varmt arbeid på malte overflater, som tilsa manglende kontroll med eksponering for røyk fra skjærbrenning for personellet. Ptil så alvorlig på dette, og da tilsynsgruppen kom i land, gikk de direkte i møte med ledelsen hos Aker Kværner og Total, som selv valgte å stoppe aktiviteten inntil de får dokumentert at arbeidet foregår forsvarlig.

Total har tatt dette alvorlig og har bl.a. engasjert et forskerteam fra Sverige, som har foretatt målinger av røyk fra skjærbrenning på Frigg. Nå gjøres analyser i forhold til blant annet isocyanater. Ut fra dette vil det bli utarbeidet retningslinjer for oppfølging. Total vil også se på det personlige verneutstyret som benyttes- og har også iverksatt en rekke andre tiltak som vi ikke ønsker å gå inn på nå.

Sveen avsluttet med å understreke at Ptil ser at varmt arbeid er en langt større utfordring offshore enn tidligere antatt, spesielt mht fjerningsarbeid, hvor dette representerer en betydelig utfordring.

Fra debatten:
OFS: Vi skrev et brev til departementet hvor vi beskrev flere sider av dette. Det er lett å dokumentere at dette er et område hvor vi ikke har kontroll. Ref også brenning av malte flater. Vi er veldig glade for at Ptil har tatt tak i disse utfordringene. Det som mangler, er helsedelen og overvåking av eksponering.

Helsetilsynet bør også kobles inn for å få et målrettet fokus på dette. Et stort problem når det gjelder asbest, og vi har nesten glemt hva dette representerer. Ref folk som jobber på mottak og manglende sporbarhet på materialene.

TBL: Hvor stort er modifikasjonsmarkedet når det gjelder fjerning? Mye tie-in til eksisterende strukturer og alt skal gjøres mens plattformene går. Ptil: Kan dessverre ikke svare på dette her og nå.

Leder S-forum/Ptil: Problemstillingen var større enn antatt. Ref tidligere debatt i dag mht å finne fram til bedre måter å dele erfaring og få til læring. Kanskje et tema som kunne settes på en slik liste? Veldig gledelig at Total, som ansvarlig operatør, har tatt dette på alvor.

OFS: Det er imidlertid ikke betryggende at selskapet må ha et tilsyn for å ta det alvorlig. Inntil i forrige uke tok de ikke ansvar.

Leder S-forum/Ptil: Total et av de selskapene som har gitt støtte til prosjektet varmt arbeid.

b. Varmt arbeid - status v/TBL/OLF
TBL ved Knut Aaneland innledet med å vise til forrige møte hvor han ga beskjed om hva TBL mente om Åsen-prosjektet (se tidligere møtereferater). Forutsetningen var at TBLs bedrifter var engasjert.

TBL arrangerte et møte på Stord hvor Åsen var tilstede samme med TV representanter. En ble enige om å skrive en spesifikasjon ut fra Aker Kverners ståsted - (ref også funn fra Ptil sitt tilsyn) Han understreket at dersom en får dette inn i Åsens prosjekt, kan en få til noe viktig. Alle hadde vært enige om at temaet er viktig, men det var en viss usikkerhet om hvordan en skulle gripe dette an.

TBL har vært i kontakt med Total - som bekrefter at alle - inkludert Åsen - nå var fornøyd. De 300 000 fra Total skal brukes til en prosjektbeskrivelse som en så søker på.

Fra debatten:
OLF: Dette er et viktig område å fokusere videre på.

OFS: Vi snakker om opphogging, men modifikasjonsarbeidet vel så viktig - enormt mange som driver med varmt arbeid. Anbefaler OLF om å gå tilbake til industrien.

Leder S-forum: Det jeg hørte OLF si, var at Åsen lager en skikkelig prosjektbeskrivelse som en da tar en ny runde på.

LO: Deler ikke OFS sin framstilling fra møtet i departementet om at ingen gjør noe - og om risikoforhold som ingen ønsker å få på bordet. Vi som kommer fra oppegående bedrifter med vernetjenester, reagerer på OFS sin omtale av denne delen av industrien overfor departementet.

OFS: Vi ba om et faglig møte med departementet om plattformbehandling og det ble ingen realitetsbehandling av vårt brev.

TBL: Hvordan ønsker OFS å arbeide videre med saken? Synd at OFS velger å kjøre sitt eget løp istedenfor å søke kunnskap hos de som sitter sentralt i arbeidet.

OFS: Vi samarbeider så godt vi kan.

Konklusjon ved leder Ptil: Vi parkerer denne diskusjonen og går videre. Samarbeid er nødvendig for å få til gode resultater vedrørende problemstillingen vi diskuterer - nemlig varmt arbeid!

9. Ptil sin satsning mot entreprenørene v/Sigve Knudsen, Ptil

Knudsen innledet med å vise til den strategiske tilnærming til entreprenørene og den organisatorisk løsningen i Ptil med egen tilsynskoordinator og egen oppfølging mot entreprenørene i virksomheten. Han viste også til St melding nr 7 som fokuserer på utfordringer i grenseflatene mellom operatør/entreprenør og det faktum at 60 % av offshorepopulasjonen er entreprenøransatte. Se lysark.

Han pekte på at det er mange aktører, og at Ptil først og fremst har fokusert på operatørene - og etter hvert også rederne - og skal fortsette med det. Dette perspektivet utvides til å omfatte entreprenørene for å få et mer helhetlig perspektiv på industrien og utfordringene der.

Ptil har søkt å identifisere utfordringene i grensesnittet mellom aktørene. Gode erfaringer fra samarbeid med rederne gjennom SUT og har erfart at tettere dialog, bidrar til større selvstendiggjøring av dem som aktører - og til kompetanseheving på begge sider av bordet. Ref nye samarbeidsmodeller.

Grenseflateutfordringer:
Fått nye poenger og fått bekreftet en del utfordringer i dialogen med entreprenørene. Ref oppgaver/roller i hierarkiet.

  • Operatørene som både styrer, prioriterer - og av og til også utfører. Vi ser en rekke horisontale grenseflater mellom aktører som ofte er uklare.
  • Avklaring av ansvarsforhold, rolle- og oppgavefordeling, helhetsforståelse av risiko, gjensidig påvirkninger mellom de forskjellige aktørene osv. Utfordring å få dette til i praksis.
  • HMS i kontrakter - integrering og bruk av styringssystemer, teknologi- og kompetanseutviklingen - også her utfordringer.

Han redegjorde for Ptil sin interne organisering omkring tilsynsdimensjonen og tilsynskoordinators rolle og myndighet. De som arbeider mot entreprenørene har utviklet en visjon om at entreprenørene løfter petroleumsvirksomheten og målsettingen om å utvikle og operasjonalisere tilsyn og rådgivning mot entreprenører i petroleumsvirksomheten for å ivareta en helhetlig oppfølging av aktørene i virksomheten.

På grunn av knapphet i tid ble det ikke tid til å gi en mer detaljert redegjørelse for planlagt aktivitet mot entreprenørene, men for 2005 består denne i å samle informasjon gjennom en møteserie med de største entreprenørene, seminar er gjennomført mot alle typer entreprenører, en rekke tilsynsaktiviteter er planlagt og under gjennomføring. Ellers inngår entreprenørene i hendelsesoppfølging og det gjennomføres en betydelig rådgivning mot denne delen av industrien. I 2005 er hovedprioriteten vedlikehold og modifikasjon.

Knudsen avsluttet med å gjennomgå ordningen med refusjon av utgifter i forbindelse med tilsyn som kan kreves fra rettighetshaver eller den tilsynet retter seg mot (Refusjonsforskriften).

I denne sammenheng viste han til et oppslag på nettet hvor Erling Matland i TBL Offshore hevder at Ptil sin oppfølging mot entreprenørene vil bli kostnadsdrivende og ressursbindende. Knudsen viste at det er svært lite av det totale refusjonsbudsjettet som vil bli belastet entreprenørene.

Fra debatten:
TBL: TBL viste til oppslaget og informerte om at det er opprettet en dialog med Ptil sitt miljø for oppfølging av entreprenørene. TBL har tidligere uttrykt bekymring
over at et økende antall revisorer kommer på besøk hos leverandørene og gir ulike signaler om leverandørenes kvalitetssikringssystemer og sikkerhetsarbeid. Ptils
nye praksis kan dessuten undergrave oljeselskapenes påse-ansvar. TBL er enige med Ptil om et oppfølgingsmøte når partene har fått mer erfaring.

Leder S-forum/Ptil: Som Knudsen har vist, så har entreprenørene et selvstendig ansvar etter regelverket, og det er dette ansvaret vi vil følge opp. Dette er en videreføring av de erfaringer og konklusjoner som ble trukket fra oppfølgingen av boreentreprenørene. Vi kunne kanskje invitere rederiforbundet til å dele sine erfaringer (gode/dårlige) med TBL? Der kan det være erfaringer som kan være opplysende også mht hvordan dette har utviklet seg i praksis.

Vår hensikt er å erstatte noe av det tilsynet som entreprenørene allerede utsettes for fra operatørene. Hva er det mulig å gjøre i grensesnittet operatør/entreprenør for at de skal ivareta sine oppgaver? Hva med folkene til TBL-bedrifter som må gå på fire ulike kurs (ref s-opplæring)? Dette er også forhold vi prøver å fokusere og unngå.

NR: Ref entreprenørseminaret hvor Smedvig delte næringens erfaringer. Disse er i hovedsak positive. Ordningen bidrar til kompetanseoverføring og kostnadseffektive løsninger. Tror at leverandørene vil kunne erfare det samme. Rederne har også merket seg refusjonsordningene, - og det som det sies er at det er ok å bli fakturert, men de må vite hva det er de faktureres for - og sikre at planer kommer i forkant slik at en kan planlegge for dette.

TBL: Et viktig område. Dette ønsker vi å adressere i leverandørdelen av OLF - for å sikre nødvendig ledelsesfokus - og Ptil er invitert. Hva en blir fakturert for er en sak som er kommet opp i andre sammenhenger - slik at Ptil i større grad tar dette med spesifisering på alvor.

PIL: Veldig spennende å høre hvilke erfaringer dere har. Det er møte i Regelverksforum den 17. juni om ansvar, osv - da var det greit med et bakgrunnsteppe for å forstå situasjonen.

OLF: Nye samarbeidsformer og grensesnitt: Her må vi også se på utviklingen i nye samarbeidsrelasjoner også mellom entreprenør/operatør.

Leder S-forum: Når skal entreprenørdelen av OLF ta dette opp? Arbeidsutvalget har møte den 14. juni og møtet den 17. gjelder Regelverksforum. Hva med møtet den 14: hadde det gått an å utvide deltakelsen?

OLF: Det må vi se på. Leder Ptil: Hvis dere skal diskutere dette - så sitter PIL her og ønsker mer informasjon. Dette angår begge organisasjoner.

OLF: I prinsippet et godt poeng om vi klarer å få dette til - stramt tidsskjema.

PIL: Når det gjelder tilsynsfinansiering - så har NHO mye å si om dette. Disse "sugerørene" mener vi mye om og er ikke særlig fornøyd med dette.

Leder Ptil: Ptil må etterleve refusjonsforskriften - inntil den eventuelt blir endret.

10. Sikkerhetsforums årskonferanse v/Ptil

Angela Ebbesen redegjorde for prosessen internt i Ptil som en oppfølging etter forrige møte i S-forum hvor vi fikk en rekke innspill for utforming av program for konferansen den 13.10.05. Se lysark.

OLF har også spilt inn et konkret forslag til temaer som bør opp på agendaen. Sentralt i debatten i forrige møte og i innspill fra OLF - står læring og erfaringsoverføring. Ved foreliggende programforslag har intensjonen vært å løfte blikket og legge til rette for refleksjon og dialog. Dialog gjennom panel- og deltakerdebatter.

Ønsker å utfordre fokus og læring for bedre HMS ved å har perspektiv på framtida som premiss for dagens HMS-utfordringer. Tilbakemeldinger fra 2004-konferansen tilsier mer tid for uformelle kontakter og rom for dialog.

Konferansen legges til Stavanger. Foreslått hotell har stor kapasitet. En del av foredragsholderne er forespurt, men åpning for nye innspill. Departementesråden bekreftet at hun kan ta åpningsforedraget.

Fra debatten:
Hva med læring fra internasjonal virksomhet? Interessant om Urban Kjellen delte disse erfaringene. Erfaringer fra annen industri viktig.

Konklusjon: Sekretariatet gis støtte til å gå videre i prosessen. Eventuelle innspill sendes Ptil innen 23.6.05.

11. Eventuelt, fortsatt

a. Røykdykking v/OLF
Fra OLF ble sin side det pekt på sammenhengen mellom aktivitetsforskrift, kjemikalieforskrift og OLF sine retningslinjer. OLF lagde et opplegg med utgangspunkt i aktivitetsforskriftens § 19. Ønsker nå en tilbakemelding fra Ptil på at 19 er oppfylt ved den retningslinjen som beskrives.
Konklusjon: Ptil vil komme tilbake med en respons.

b. Sykdom på Ekofisk v/OFS
Erikstein, OFS viste til at en ganske stor gruppe på Ekofisk synes å ha utviklet ulike alvorlige sykdommer. Kan en prøve å gå inn i den saken fra Ptil sin side via meldinger om yrkesbetingede sykdommer? Snakker her om personer som er eksponert for olje. Hvorfor på Ekofisk? Vi tror det skjer fordi det er det feltet som har vært lengst i drift. Det de har sagt, er at de tror de bl a har vært eksponert for avgassing og roterende utstyr. Det gjelder en blanding av yrkesaktive og førtidspensjonister.

Fra debatten:
LO: en del folk som føler seg uvel og syke som følge av oljedamp. Vernetjenesten på Ekofisk har tatt tak i dette, og det sies at operatøren har tatt tak i dette.

OLF: Vi må få et helhetlig bilde.

OFS: Det ser ut til at de som sluttet tidlig er blitt syke. Lederne: Noen har også dødd som ikke var så gamle. Hvis operatøren jobber med dette, kan vi kanskje få en orientering om det?

Konklusjon ved leder S-forum: OLF vurderer om dette er et (generelt) problem og om en orientering bør gis på neste møte.

Kontaktperson i Sikkerhetsforum:
Angela Ebbesen
E-post: angela.ebbesen@ptil.no