Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr. 3/2007

Sluttrapporten om kjemisk helserisiko var en av flere større saker som ble gjennomgått og drøftet i Sikkerhetsforums møte den 21. juni 2007. Andre aktuelle temaer var brønnintegritet, arbeidstid, nattarbeid og vedlikeholdsstyring.


  • Se lenke til møtereferat og presentasjoner i lenkeboksen til høyre

Kjemisk helserisiko er et område hvor arbeids- og inkluderingsministeren har gitt industrien et klart signal om at noe må gjøres for å få fortgang i forbedringsarbeidet. Det har vært meget problematisk at den historiske dataeksponeringen ikke er god, og departementet har uttalt at de ikke kan godta at dagens systematiske målinger og risikovurderinger ikke er på plass.

Pilotprosjektet for kjemisk arbeidsmiljø offshore er en oppfølging av St meld nr 12 om HMS i petroleumsvirksomheten hvor kjemikalieområdet fikk bred omtale.

Prosjektet bygger på resultatene fra rapporten “Kjemisk eksponering på norsk sokkel" fra 2005 lenke og utdyper historisk eksponering og risiko på kjemikalieområdet.

Prosjektet har identifisert kunnskapshull, som er spesifikke for offshoreindustrien, men også områder med overføringsverdi til landbasert industri. Det utførte arbeidet gir et grunnlag for å identifisere og prioritere forsknings- og utviklingsbehov på området, og flere forskningsaktiviteter er nå igangsatt i regi av næringen.

OLF vil sammenkalle partene til et møte denne måneden for å drøfte en framdriftsplan for innsats på området. Ptil direktør Magne Ognedal vil vurdere utkommet av møtet og gi statsråden en vurdering av planen.

Brønnintegritet
Industriens innsats for å videreføre arbeidet initiert av Ptil for å bedre brønnintegriteten på norsk sokkel ble presentert av Jan Krokeide OLF, koordinator for DMS (Drilling Managers’ Forum).

I 2006 samarbeidet industrien ved DMF og Ptil om en kartlegging av 406 av 1908 brønner. Denne avdekket at 18 prosent av disse brønnene har integritetsproblemer. DMS har tatt tak i fire anbefalinger fra kartleggingen og gjennomførte også et seminar i mars mot forbedringsområder. Det vil også bli utarbeidet en felles retningslinje som definerer minimumsinformasjon for erfaringsoverføring og bruk i brønndesign.

Arbeidstid
Arbeidstid var et sentralt tema på møtet. Ptil ga blant annet en status for arbeidstidsprosjektet med referanse til oppgaven gitt Ptil av AID etter St meld nr 12. Formålet med prosjektet var først og fremst å etablere kunnskapsstatus og vurdere kunnskapsbehov relatert til petroleumsvirksomheten offshore og "pendlerordninger" på landanlegg.

Prosjektet har også gjennomført en konferanse med partene hvor forskningsmiljøene framla kunnskapsstatus og behov for videre forskning og utviklingsaktiviteter. Prosjektet avga sin sluttrapport til AID den 30. april 2007. Rapporten består av tre delrapporter; kunnskapsrapporter fra Finland og UK - og en rapport fra STAMI som bygger på disse - med en faglig vurdering av forskningsmetoden.

Prosjektet er gjennomført som en trepartsprosess, hvor den partssammensatte gruppen også bidro med innspill til og vurderinger av forskningsrapportene. Dette arbeidet skal gi grunnlag for strategiarbeid og prioriteringer i NFRs HMS-forskning innen Petromaks-programmet.

Nattarbeid
Uenigheten rundt fortolkningen av regelverket om nattarbeid var et annet sentralt emne på møtet. Departementet redegjorde for det arbeid de igangsetter for å gjennomgå dagens regulering, hvor utgangspunktet er at det ikke skal gjøres noen vesentlige endringer i de materielle bestemmelsene rundt nattarbeid og hvor Ptil sine vurderinger vil være sentrale.

Det framkom sterk kritikk fra arbeidstakerorganisasjonene i forhold til OLF sin oppfølging av Ptil sitt fortolkningsbrev (se lenkeboks) hvor de blant annet har innhentet en ekstern juridisk vurdering som imøtegår Ptil sin fortolkning. Fra OLF ble det blant annet sagt at de har ønsket en konstruktiv avklaring på disse spørsmålene med tanke på samhandling i det videre løpet.

Ptil-direktør Magne Ognedal understrekte at en nå har en situasjon som er kinkig og prinsipielt vanskelig å forholde seg til. Det er et tankekors for Ptil at vår oppgave med å klargjøre og fortolke regelverket, i dette tilfellet, ikke aksepteres av OLF.

Vedlikeholdsstyring
Oppsummeringen av Ptil sitt tilsyn med vedlikeholdsstyring i industrien i 2006-2007 mot Statoil, Transocean, ExxonMobil, CoPSAS og Hydro ble presentert. Tilsynet avdekket betydelige avvik mellom selskapenes egne framstillinger av status på området, mens tilsyn i dybden avdekket gjennomgående avvik på et fundamentale områder som klassifisering og bruk av denne, dokumentasjon, kontroll med utestående vedlikehold og kompetanse. (Lenke til artikkel: Tilsyn avdekker sviktende vedlikeholdsstyring)

Status og orienteringer
Andre saker som oppsummering fra Sikkerhetsforums årskonferanse, alvorlige hendelser, herunder informasjon om Erfaringsoverføringsseminar hendelser i regi av OLF den 28. august 2007 ble også gitt tid og oppmerksomhet.

Punktet Sikkerhetsforum i utvikling, som omhandler Sikkerhetsforums strategiske agenda, ble gjennomgått og Norges Rederiforbund ga status for deres arbeid når det gjelder tap av anker og posisjon.

Under eventuelt ble det gitt en orientering om planer for Sikkerhetsforum bedriftsbesøk på Kårstø den 19.9. og Ledernes spørreundersøkelse om helkontinuerlige skiftordninger som gjennomføres med svarfrist 15.8.07.

Det ble også gitt status for samtlige løpende saker.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no