Gå til hovedinnhold

- Regelverk eller SUT-ordning ikke årsak til riggmangel

- Mangelen på flyttbare boreinnretninger på norsk sokkel skyldes verken særnorske regelverkskrav eller SUT-ordningen, men mulighetene som ligger i regelverket kan utnyttes bedre enn i dag, sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal (bildet). Han utfordrer operatører og rettighetshavere på norsk sokkel til å ha en mer langsiktig strategi for å sikre nødvendig tilgang på boreinnretninger.


Operatørselskapene på norsk sokkel har planer om en kraftig økning i leteaktiviteten, men antall leteboringer kan bli begrenset av tilgangen på flyttbare boreinnretninger.

Direktør Magne Ognedal avviser imidlertid påstander om at riggmangelen skyldes særnorske regelverkskrav innen Petroleumstilsynets ansvarsområde, eller av SUT-ordningen, som innebærer at ingen flyttbare boreinnretninger kan operere på norsk sokkel uten å ha en samsvarsuttalelse (SUT).

  • Lenke:

Til nå har 24 flyttbare boreinnretninger fått SUT , mens en søknad er til behandling. 19 innretningene med SUT er for tiden i aktivitet på norsk sokkel. (Kilde: RigLocator/Offshore.no)

Kortsiktige kontrakter
- De øvrige boreinnretninger med SUT er ikke tilgjengelige fordi de opererer på andre lands sokler, sier Ognedal, og avviser at SUT-ordningen fungerer som en flaskehals i forhold til å få tak i nye boreinnretninger.

- Mitt inntrykk er at den planlagt høye leteaktiviteten først og fremst kan bli begrenset av operatørenes og rettighetshavernes egen kortsiktighet, sier Ognedal, og viser blant annet til at operatørene ofte hver for seg inngår kortvarige kontrakter med boreentreprenørene.

- De store operatørene i Norge har større muligheter for langsiktighet enn andre, og utnytter til dels dette. Samarbeid på tvers av lisensgrupper for å muliggjøre lengre kontrakter er ikke vanlig praksis. Dermed har boreentreprenørene, som ønsker mer langsiktige oppdrag, inngått avtaler om større boreprogram på andre lands sokler.

Smidig SUT-ordning
Ordningen med Samsvarsuttalelse (SUT) ble innført som en frivillig ordning i 2000, blant annet etter påtrykk fra næringen selv for å øke forutsigbarheten for bruk av flyttbare boreinnretninger.

- Det betyr ikke at enhver innretning med SUT kan brukes til ethvert oppdrag. Valg av boreinnretning er noe operatøren må ta stilling til ved planleggingen av en boreaktivitet, sier Ognedal, og understreker at tilbakemeldingene fra næringen på ordningen er svært positiv.

- Senest under SUT-seminaret, som Petroleumstilsynet arrangerte 27. januar i år, fremhevet næringen at ordningen, som ble gjort obligatorisk 1. januar 2004, bidrar til helhetlig regelverksgjennomganger og mer kostnadseffektive løsninger, sier Ognedal.

- Vi utfordrer imidlertid næringen til å ta i bruk etablerte ordninger ifm. SUT-søknader. For å legge til rette for enklere forflytning av rigger i Nordvest-Europe, gikk for eksempel myndighetene sammen om IADCs "North West European HSE Case Guidelines" (lenke - pdf), som er en norm for kvalifikasjon og dokumentasjon av flyttbar boreinnretning i forbindelse med søknad om SUT. Vi har i liten grad sett at næringen utnytter denne muligheten, sier Ognedal, og legger til at Ptil normalt beregner en saksbehandlingstid på tre måneder for en SUT-søknad.

Ikke kostnadsdrivende
Ptil-direktøren avviser også påstander om at det norske regelverket innenfor Ptils ansvarsområde er kostnadsdrivende.

- Vi har lenge utfordret kritikerne til å peke på hvilke deler av det norske petroleumsregelverket som eventuelt skulle være fordyrende i forhold til andre lands regelverk, uten å få noe klart svar, sier Ognedal.

Han viser blant annet til en studie som Smedvig utførte i 2001-2002 på initiativ fra norske og britiske myndigheter, der regelverket for flyttbare innretninger i de to landene ble sammenlignet. Studien identifiserte 46 krav som kun gjaldt for norsk sokkel, og 10 krav som kun gjaldt på britisk sokkel. Resten av kravene er i praksis like.

- Poenget er at det eneste kravet som har en reell økonomisk konsekvens er at vi på norsk sokkel krever mekanisk rørhåndtering. I praksis har boreinnretninger som etterspørres av operatørene for bruk i Nordsjø-bassenget installert slikt utstyr, dermed påvirker ikke dette kravet riggsituasjonen på norsk sokkel, sier Ognedal.

Pressetalskvinne i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064