Gå til hovedinnhold

Relanserer temahefte om HMS-kultur

Petroleumstilsynet relanserer temaheftet som omhandler HMS-kultur. Publikasjonen, som denne gang er trykket opp i flere tusen eksemplarer, er ment å være et nyttig hjelpemiddel for næringen i arbeidet med å utvikle en god HMS-kultur.


Temaheftet ble første gang lansert under konferansen om HMS-kultur, som Oljedirektoratet arrangerte i samarbeid med RF-Rogalandsforskning i november i fjor.

Innholdsmessig er det få endringer i forhold til førsteutgaven, men som følge av en omfattende språklig og layoutmessig gjennomgang har budskapet fått et kvalitetsmessig løft, noe også valg av papirkvalitet på trykksaken understreker. I tillegg inneholder temaheftet oppdaterte tall fra spørreskjemaundersøkelsen i regi av risikonivåprosjektet (RNNS).

Unikt regelverkskrav
Kravet om god HMS-kultur er nedfelt i regelverket for petroleumsvirksomheten av 1.1. 2002. (Lenke: Rammeforskriften § 11)

Et slikt krav har aldri tidligere vært uttrykt så direkte, verken i norsk eller internasjonalt regelverk. Målet er å sikre en ytterligere forbedring av HMS, men regelverkskravet gir ingen entydig definisjon av hva som ligger i begrepet HMS-kultur.

Temaheftet "HMS og kultur" gir innfallsvinkler til å forstå begrepet og innspill til hvordan kravet om god HMS-kultur kan innfris.

Forutsetninger for god HMS-kultur er
? at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ikke kan ses løsrevet fra hverandre
? at det er god balanse mellom individets selvstendige ansvar i HMS-arbeidet og virksomhetens ansvar for å legge til rette for gode arbeidsforhold.

Heftet gir ingen fasit, men er ment å være et hjelpemiddel for næringen i arbeidet med å forbedre HMS-kulturen.

Blant annet peker vi på viktigheten av å se ulike HMS-tiltak i sammenheng, ha et systematisk og kritisk blikk på egne HMS-aktiviteter, fokusere sterkere på "H-en" og "M-en" og jobbe kontinuerlig for å bedre HMS-nivået, ikke bare satse på skippertak.

Publikasjonen er oversatt til engelsk, og kan lastes ned fra Petroleumstilsynets nettsted (pdf).

Kontakt i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
informasjonsrådgiver
Telefon 970 54064