Gå til hovedinnhold

Resultater fra Risikonivåprosjektet behandlet i Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum er referansegruppe og høringsinstans for en rekke sentrale prosjekter, blant annet Risikonivåprosjektet (RNNS). 26. april ble resultatene og bakgrunnsdata fra RNNS-prosjetet gjennomgått og diskutert i forbindelse med at 2006-rapporten ble offentliggjort.


Selv om antallet hendelser relatert til storulykkesrisiko viser nedgang eller stabilt nivå i 2006, er totalindikatoren for storulykke og tap av menneskeliv uendret sammenlignet med foregående år. Potensialet i hendelsestilløpene er ikke blitt redusert på samme måte som hendelsesfrekvensen.

- Det bør være et klart mål å få en gjennomgående positiv utvikling for både frekvens og potensial, sa Magne Ognedal da resultatene ble fremlagt for Sikkerhetsforum.

Utfordret industrien på ankerhåndtering og brønnintegritet
I møtet ble det også vist til at antall hendelser som medfører skade på bærende konstruksjoner og maritime systemer ble halvert i 2006 i forhold til 2005. Dette er positivt, men Ognedal understreket at det her er en fare for tap av posisjon, og at dersom en får drift med folk om bord, kan dette bli meget alvorlig. I oktober 2006 fant det sted fire slike hendelser i løpet av et kort tidsrom.

En av de største bidragsyterne på området er hendelser som relaterer seg til ankerliner som taper bæreevne. På denne bakgrunn foreslo Ognedal at Norges Rederiforbund, som, gjennom en arbeidsgruppe i DUBE arbeider med temaet, tar initiativ til et prosjektarbeid rundt tap av anker og posisjon.

Gitt potensialet for både kommersiell og sikkerhetsmessig gevinst av økt innsats når det gjelder brønnintegritet, stilte Ognedal videre spørsmålet om det ikke er på tide å framskaffe en oversikt over alle brønner på norsk sokkel.

Han viste til det arbeidet som Ptil har gjennomført blant annet i samarbeid med Drilling Managers’ Forum (DMF) når det gjelder brønnintegritetsproblematikken. Her er det gjort en kartlegging av 406 av 1908 brønner, som har avdekket at 18 % av disse har integritetsproblemer.

Ognedal mente at industrien bør arbeide videre med de resterende brønnene og utfordret OLF til å ta ledelsen i et slikt prosjekt. OLF svarte at brønnintegritetssamarbeidet er viktig for dem og at de ville ta utfordringen videre for drøfting i relevante forum basert på en intern drøfting.

Begge organisasjoner vil gi status for den interne behandlingen av disse forslagene i møtet i Sikkerhetsforum den 21.6.07.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no