Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse for og samtykke til leteboring med Mærsk Guardian

BP har fått samtykke til leteboring med den flyttbare boreinnretningen Mærsk Guardian på Tambarfeltet. Samtykket er gitt etter en omfattende oppfølging av boreentreprenøren Mærsk Contractors Norge AS knyttet til en rekke identifiserte avvik på Mærsk Guardian.


Den flyttbare boreinnretningen Mærsk Guardian skal tilbake i aktivitet på norsk sokkel etter flere års drift på andre lands sokler. I søknadsprosessen har det vært omfattende parallell kontakt med BP som operatør for den planlagte leteboringen med Mærsk Guardian, og med Mærsk Contractors Norge som boreentreprenør.

Mærsk Guardian fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2002. SUT-ordningen var den gang frivillig, men ordningen ble gjort obligatorisk fra 1. januar 2004. Det innebærer at SUT er en av forutsetningene for at en flyttbar boreinnretning kan gjennomføre boreaktiviteter på norsk sokkel.

Blant forpliktelsene knyttet til SUT er at innretningen skal være i forskriftsmessig stand. Ptil er blitt holdt løpende orientert om at det har vært avvik fra norske regelverkskrav mens innretningen har vært i aktivitet på andre lands sokler.

BP gjennomførte et tilsyn på Mærsk Guardian høsten 2006 i forbindelse med den planlagte boreoperasjonen på norsk sokkel, og fant da en rekke nye avvik som tidligere ikke var beskrevet.

Petroleumstilsynet gjennomførte et eget et tilsyn på innretningen i januar 2007, hvor det ble identifisert ytterligere avvik fra regelverkskravene. Avvikene var mer omfattende enn tidligere beskrevet i dialogen mellom boreentreprenør og Ptil. Flere av avvikene var knyttet til mangelfullt vedlikehold på innretningen.

I et brev til riggeier 26. januar gjorde vi oppmerksom på at konsekvensen av disse funnene var at forutsetningene for SUT ikke lenger var til stede, noe som innebærer at boreinnretningen ikke kunne brukes til boreaktivitet på norsk sokkel. Innretningen lå på det tidspunktet ved verft i Rotterdam.

I tiden etter dette har det vært gjort omfattende oppgraderinger og utbedringer på innretningen. Vi har gjennom møter og mottatt dokumentasjon fra Mærsk fått dokumentert fornyet samsvar med regelverket.

Basert på dette, kunne vi 19. februar trekke konklusjonen at forutsetningene for SUT for Mærsk Guardian var gjenopprettet. Konsekvensen er at BP har fått samtykke til leteboring med boreinnretningen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss