Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av reservekraftverk på Tjeldbergodden

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statnett SF (Statnett) samtykke til å teste og ta i bruk sitt reservekraftverk på Tjeldbergodden i Aure kommune i Møre og Romsdal.


Tjeldbergodden (kilde: Statoil)

Tjeldbergodden
Statoils anlegg på Tjeldbergodden (bildet) i Aure kommune på Nordmøre utnytter gass fra Heidrunfeltet og omfatter i dag fire fabrikker (gassmottaksanlegg, luftgassfabrikk, metanolfabrikk og LNG-fabrikk). Tjeldbergodden er Norges eneste industristed som videreforedler naturgass.

Statnett
Statnett er et statsforetak underlagt Olje- og energidepartementet. Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Foretaket skal ha ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft.

Lenke:Om Statnett SF (Statnetts hjemmeside)

Source: NVEKraftverket
Det mobile reservekraftverket (bildet) er basert på naturgass og eies og skal opereres av Statnett.

Kraftverket er lokalisert til Statoils industriområde på Tjeldbergodden og er et hjelpemiddel til å håndtere eventuelle kortsiktige energiproblemer når magasininnhold eller tilsig ikke er tilstrekkelig for å dekke enegibehovet for Tjeldbergoddenanlegget.

Kraftverket skal være i operativ beredskap fra 1. januar 2008. Anlegget skal kunne flyttes dersom det oppstår en svært anstrengt kraftsituasjon i en annen region i landet. Samtykket gjelder imidlertid bare for Tjeldbergodden.

Reserverkraftverket er av typen MobilePac fra Pratt&Whitney som kan fraktes med fly, og kan gi en effekt på opptil 150 MW.

Idriftsettelsen vil være knyttet til at det foreligger en svært anstrengt kraftsituasjon, og forutsetter at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennom enkeltvedtak gir tillatelse til idriftsettelse.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss