Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Statfjord A utover opprinnelig levetid

StatoilHydro har fått samtykke til bruk av Statfjord A-innretningen (SFA) utover opprinnelig antatt levetid. Samtykket gjelder bruk av innretningen fram til 2028.


Bakgrunn for samtykkesøknaden
I henhold til plan for utbygging og drift (PUD) utløper opprinnelig antatt levetid for Statfjord A i 2007.

I forbindelse med beslutningen om å igangsette senfaseproduksjon på Statfjordfeltet, leverte Statoil endret PUD til myndighetene. OED godkjente endret PUD 17. juni 2005. Ett av vilkårene som ble stilt for godkjenning, var at når innretningene på feltet oppnår en alder på 30 år, må operatøren søke om levetidsforlengelse.

Statfjord A (source: Scanpix)

Statfjord A

Samtykkevedtak
Vårt vedtak er blant annet fattet med bakgrunn i dokumentasjon innsendt i forbindelse med samtykkesøknaden og flere møter med selskapet.

Samtykket er gitt med følgende vilkår:

  • StatoilHydro skal innen 1. juni 2008 fremskaffe samlet status for samsvar med regelverkskrav til arbeidsmiljø på Statfjord A. Som grunnlag for en slik status skal selskapet fremlegge en vurdering av eksponering og risiko knyttet til arbeidsmiljøfaktorene enkeltvis og samlet. Det skal også tas hensyn til den betydning pågående og planlagte organisasjons- og oppgaveendringer har for arbeidsmiljøforhold og endring i sannsynlighet for feilhandlinger som kan lede fram mot alvorlige hendelser. På bakgrunn av vurderingen skal det utarbeides en tidsfestet plan for reduksjon av risiko.

  • Det fremgår av søknaden at det med hensyn til fremtidige boreoperasjoner, vil pågå boreaktivitet på SFA frem til begynnelsen av 2009. Det er foreløpig ingen boreaktivitet planlagt etter dette, men dette vurderes kontinuerlig. Dersom boreaktivitetene skal pågå etter tidspunktet angitt i søknaden, skal det i god tid før forlengelsen utføres en vurdering av boreanleggets egnethet i forhold til oppfyllelse av regelverkskrav.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss