Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforums årskonferanse: - Kjenn realitetene, lær av erfaringene

- Kunnskap om realitetene i egen virksomhet er en forutsetning for helhetlig ledelse og risikostyring. Det var blant budskapene Magne Ognedal la vekt på under en fullsatt Sikkerhetsforums årskonferanse 2007, onsdag 20.juni. Direktøren i Petroleumstilsynet understreket hvor viktig ledelsens eget engasjement er, og at overføring av erfaringer er en forutsetning for å lære av alvorlige hendelser og storulykker.


I verdensklasse?
Sikkerhet i verdensklasse - norsk petroleumsvirksomhet? var også paraplyoverskriften som samlet godt og vel 220 deltakere i Stavanger. Blant programpostene var behovet for å lære av hendelser og gjengangere i ulykkesbildet - blant annet konkretisert i høyrisikoaktiviteten kran og løft.

Deltakerne fikk også ta del i tanker omkring HMS som bremse eller drivkraft for verdiskaping - drøftet av oppfinneren, forretningsmannen og oljepioneren Jon Gjedebo. (Lenke til intervju med Gjedebo: "Fant opp sikkerhet, høstet verdier")

Oljeanalytiker Hans Henrik Ramm tok for seg framtidsutsiktene til norsk petroleumsvirksomhet, mens den menneskelige kapitalen - og hvordan den blir forvaltet i næringen - var utgangspunktet for debatt med innlederne og medlemmer av Sikkerhetsforum.

Hva har vi lært?
- De siste årene har vist hvor alvorlige konsekvensene av storulykker kan bli - med tap av liv, miljøbelastninger og svekket omdømme for næringen, påpekte Ognedal. Han rettet blant annet oppmerksomheten mot eksplosjonen på BPs Texas City-raffineri i 2005, som har gjort sammenhengen mellom ledelse og storulykker aktuelt. Ulykken krevde 15 menneskeliv, og 180 personer ble skadet. Etterforskningen slo fast at eksplosjonen i første rekke var forårsaket av organisasjonsmessige og sikkerhetsmessige mangler på alle nivåer i selskapet.

Magne Ognedal konstaterte at næringen har utviklet og tatt i bruk en rekke gode verktøy og metoder for å lære av alvorlige hendelser, og at temaene har vært belyst på flere faglige fora og store konferanser.

- Likevel inntreffer storulykker med ufattelige konsekvenser. Vårt grunnprinsipp er at myndighetstilsynet kommer i tillegg til virksomhetens eget tilsyn. Derfor spør vi; - hva har næringen selv lært av ulykkene, og hvordan blir erfaringer og kunnskap egentlig benyttet?

Magne Ognedal konstaterer at organisasjonene har varierende grad av modenhet og profesjonalitet.

- De har også ulik ledelsesfilosofi og ledelseskultur - til tross for partssamarbeid om utvikling av regelverk og beste praksis. Hvilke dyrekjøpte erfaringer gjør de selskapene som selv har stått midt oppi storulykkene, utfordret han forsamlingen på.

Ny næringspalett, nye utfordringer
Ptil-direktøren var også opptatt av å omtale et aktørbilde i kontinuerlig endring, og hvordan en stadig ny næringspalett påvirker virksomheten og tilsynsmyndighetene. I løpet av de siste sju årene har 42 nye selskaper blitt prekvalifisert for norsk sokkel. Også kjøp og salg av eierandeler har gått kraftig opp, fra om lag 10 transaksjoner i 1999, til rundt 60-70 årlig. Samtidig blir maktfordelingen ytterligere forskjøvet ved fusjonen mellom Statoil og Hydro.

- Dette innebærer en rekke utfordringer. Sammensetningen av rettighetshavere i utvinningstillatelser er mer kompleks enn før. Noen av nykommerne mangler virksomhetserfaring. Andre igjen har erfaringen fra andre lands sokler, med andre rammebetingelser. Alt dette fører selvsagt til økt ressursbruk i forvaltningen, med betydelige krav til veiledning og oppfølging, orienterte Ognedal.

Slik Ognedal ser det, handler mye av utfordringen om forventninger til rolle- og ansvarsfordelingen mellom næringen og myndighetene.

- Det må ikke utvikle seg slik at det er Petroleumstilsynet som styrer virksomheten ved å avslå eller gi samtykke til aktiviteter. Det er næringen selv, vektla han, - som må være garantisten for at virksomheten er forsvarlig. Det må skje gjennom helhetlig styring og nødvendig kompetanse og kapasitet.

Fokus på prosess
Ptil-direktøren gikk også nærmere inn på storfusjonen mellom Statoil og Hydro, og hva som er Ptils utgangspunkt for den forestående prosessen.
- Begge selskapene, og selvsagt det nye, må holde oppe og videreutvikle helse, miljø og sikkerhetsnivået. Det må skje både under og etter endringsprosessen, framholdt han.

Ognedal la til at Ptils erfaringer fra tilsyn med omstillingsprosesser viser at selskapene kan ha for sterk oppmerksomhet på mål, og i for liten grad konsentrerer seg om prosessen og hvordan denne skal følges opp.
- Vi har også sett at det ikke er etablert tilstrekkelig med styringsparemetere og resultatmål på HMS-området. Konsekvensanalyser av HMS har enten mangler, eller har hatt dårlig kvalitet, la han til.

Viktig gransking
Petroleumstilsynet mener at oppfølging og gransking av alvorlige hendelser er viktige kilder for læring.

- Vi ser at resultatene har stor gjennomslagskraft i så vel selskapet som er berørt, som i industrien for øvrig. Dette bidrar til ny kunnskap om risikoforhold, til å forebygge nye hendelser, og til å bedre HMS-styringen, sa Magne Ognedal.

Ognedal avsluttet sitt innlegg med å understreke at det ikke lenger er mulig å se isolert på norsk olje- og gassvirksomhet.

- På myndighetssiden har vi etablert en rekke arenaer for tettere samarbeid. Disse har blant annet resultert i felles tilsyns- og utredningsprosjekt på tvers av sokler. I stedet for å måtte forsvare oss mot påståtte forskjeller og rammebetingelser, søker vi nå å lære av hverandre - og utveksle erfaringer fra beste praksis, sluttet han.

I lenkeboksen finnes du innlegg som ble gitt under Sikkerhetsforums årskonferanse 2007.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064