Gå til hovedinnhold

Smedvig får pålegg etter granskning av ulykke med personskade på Statfjord C

Petroleumstilsynet gir Smedvig pålegg som varslet etter ulykke med personskade på Statafjord C 25. mars 2005. Pålegget er knyttet til arbeidsledelse, planlegging av arbeidet, etterlevelse av styrende dokumenter og utføring av aktivitetene i samsvar med risikovurderingen som er foretatt. I tillegg pålegges Smedvig å gjennomgå og dokumentere at personellet har tilstrekkelig kompetanse.


12.7.2005 25. mars 2005 inntraff en ulykke på boredekk i forbindelse med uttrekking av et foringsrør i en brønn på Statfjord C. Tårnmann og to boredekksarbeidere var i gang med manuelt arbeid på bunnhullsstrengen (BHS), da denne ble utilsiktet frigjort fra elevatorklaven og falt mot boredekk. Tårnarbeideren ble truffet og fikk alvorlige skader i begge føttene.

Hendelsen hadde potensial for tap av flere menneskeliv. I tillegg til tårnarbeideren som ble truffet, var ytterligere to boredekksarbeidere ute på boredekket under hendelsen. Også disse to oppholdt seg i fallretningen for BHS og kunne blitt truffet av denne.

Samme dag som hendelsen inntraff, nedsatte Petroleumstilsynet en granskingsgruppe som både har bistått politiet i etterforskningen av hendelsen og gjennomført en egen granskning. Granskingen avdekket flere avvik, og 8.6 ga vi både Statoil som operatør og Smedvig som boreentreprenør varsel om pålegg (se lenkeboks). Statoil fikk pålegg som varslet 5. juli (se lenkeboks).

I overensstemmelse med varselet gis Smedvig følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften §§ 3 og 9 og aktivitetsforskriften §§ 22 og 25, jamfør rammeforskriftens § 58, pålegges Smedvig Offshore på SFC å identifisere og iverksette tiltak rettet mot arbeidsledelse, planlegging av arbeidet, etterlevelse av styrende dokumenter og utføring av aktivitetene i samsvar med risikovurderingen som er foretatt. Jamfør rapportens kapittel 5.1.1-5.1.7.

Med hjemmel i styringsforskriften § 11 og aktivitetsforskriften § 21, jamfør rammeforskriftens § 58, pålegges Smedvig Offshore på SFC å vurdere mannskapets sammensetning og iverksette tiltak for å ivareta individuell kompetanse, gruppekompetanse og fordeling av arbeidsoppgaver på stillinger i boremannskapet. Jamfør rapportens kapittel 5.1.7.

Basert på denne gjennomgangen skal Smedvig Offshore videre gjennomføre undersøkelser for å klargjøre hvorvidt mangler avdekket ved boreoperasjonene på Statfjord C også gjør seg gjeldende på andre av Statoils innretninger hvor selskapet er involvert, og eventuelt iverksette nødvendige tiltak for å utbedre disse.

Fristen for å etterkomme pålegget settes til 1.10.2005. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no