Gå til hovedinnhold

Sporingssystem for skip kan bedre maritim sikkerhet

IMO (International Maritime Organization), som er FNs maritime organ, har i lengre tid jobbet med utformingen av et sporingssystem for skip. Systemet kan bidra til å gi myndighetene en god oversikt over hvilke fartøy som til enhver tid nærmer seg innretningene.


Systemet kalles LRIT (Long Range Identification and Tracking). Dette er et satelittbasert peilingssystem som overvåker signaler som sendes ut fra fartøyer over hele verden.

Tanken bak systemet er at dataene skal systematiseres og gjøres tilgjengelig for definerte rettighetshavere. Debatten i IMO har gått på utforming av systemets arkitektur samt definering av ulike grupper rettighetshavere, og deres behov og rett til informasjon.

Det er tre kategorier rettighetshavere: Flaggstat, Havnestat og Kyststat. Flaggstaten er det landet der fartøyet er registrert. Havnestaten er den staten som får skipet inn til sine havner. Kyststaten er de stater som fartøyene passerer på sine seilaser. For Norge har det vært viktigst å sikre Kyststatens rettigheter.

Dette har imidlertid vist seg å være en svært vanskelig debatt. Ulike land har ulik politikk når det gjelder å følge fartøy utenfor egen kyst. Forhold til naboland spiller også inn her. Tillatt sporingsavstand fra egen kyst har vært et nøkkelspørsmål i diskusjonen rundt Kyststatens rettigheter. Stor peilesektor kan gi oversikt over naboland. Ikke alle land ønsker det.

Norge trenger mulighet til å spore fartøyer minimum 400 nautiske mil (nm) fra kysten. Det er vår spesielle infrastruktur som skaper dette behovet. Olje- og gassinnretningene offshore ligger opptil 150 nm fra land. LRIT-systemet kan bidra til å gi myndighetene en god oversikt over hvilke fartøy som til enhver tid nærmer seg innretningene. Dette er viktig fra et sikringssynspunkt.

I fremtiden kan vi se for oss flere bruksområder for LRIT systemet; oppklaring av miljøkriminalitet, kontroll med rovfiske, etc.

Øystein Bruncell LarsenPetroleumstilsynet (Ptil) har deltatt i den norske delegasjonen i IMO, og fulgt arbeidet med LRIT- systemets utforming. Den norske delegasjonen fikk mulighet til å holde et innlegg i IMO under forrige sesjon, og fokuserte da på Norges behov som kyststat.

Bildet: Ptils Øystein Bruncell Larsen holdt presentasjonen på vegne av den norske delegasjonen.

Vi understreket at våre utfordringer ikke lå langs kystlinjen vår, men over 100 nm ute i havet. Et viktig poeng for å sikre flertall for vårt syn var også å demonstrere for delegasjonene at Norge ikke er unikt i denne sammenheng, men at det er mange andre land med de samme infrastrukturutfordringene, som må begynne å tenke nytt når de definerer sitt behov for maritim sikkerhet.

IMO vil ta en avgjørelse om utformingen av LRIT-systemet i mai 2006.

Lenke til Ptis presentasjon i IMO

Lenke til IMOs nettsted

Den norske delegasjonen blir ledet av Sjøfartsdirektoratet, og består av medlemmer fra Fiskeri- og Kystdepartementet, Forsvarsdepartementet ved Kystvaktstaben, og Petroleumstilsynet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Øystein Bruncell Larsen