Gå til hovedinnhold

Storulykketilsyn og tilsyn med styring og oppfølging av teknisk og operasjonell tilstand ved StatoilHydro Mongstad

I perioden 16.-18.10.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn (storulykketilsyn og tilsyn med styring og oppfølging av teknisk og operasjonell tilstand) ved petroleumsanlegget på Mongstad (StatoilHydro Mongstad).


Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til den oppfølgingen næringen selv står for.

Tilsynet ble basert på storulykkeforskriften og krav i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift) og forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften/HMS-forskriften).

Mongstad

Anlegget Mongstad

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å undersøke om StatoilHydro Mongstad oppfyller kravene til storulykkeforskriften med spesiell oppmerksomhet mot vedlikehold og særlig med tanke på vurderinger og rangeringer av systemer og utstyr, samt ansvar og roller i den sammenhengen.

Målsetningen var videre å skaffe informasjon om teknisk og operasjonell tilstand i anlegget og hvordan levetid for viktig utstyr og komponenter bestemmes og ivaretas.

Tilsynet omfattet følgende emner og områder:

  • Vedlikehold og inspeksjon.

  • Storulykkepotensial.

  • Aldring av teknisk utstyr.

  • Verifikasjoner.

  •  

Resultat fra tilsynet
Resultatene bygger på presentasjonene av elementer i styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og prosedyrer og program for utføring av vedlikehold på StatoilHydro Mongstad.

Det er vår vurdering at anlegget på StatoilHydro Mongstad ikke fullt ut oppfyller kravene i regelverket når det gjelder vedlikeholdsstyring. Den samlede risiko som utestående vedlikehold og avvik representerer er ikke vurdert. Dette utgjør en usikkerhet i forhold til forutsetningene om anleggets tekniske tilstand i risikoanalysene (TRA) og sikkerhetsrapport.

Driften av anlegget er avhengig av erfarne og dyktige medarbeidere, og en viktig utfordring i framtiden vil være å opprettholde kompetansen i anlegget.

Vi fikk inntrykk av at StatoilHydro Mongstad i større grad enn tidligere retter oppmerksomheten mot bakenforliggende årsaker til uhell.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss