Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - beredskap på Transocean Leader

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 30.4.2004 en verifikasjonsaktivitet ombord på boreinnretningen Transocean Leader under verkstedsoppholdet ved Westcon i Ølen. Aktiviteten var rettet mot styringssystemer og tekniske forhold innen beredskap.


Bakgrunn for tilsynet

Transocean Leader (bildet) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning levert i 1987 fra Hyundai Heavy Industries i Korea. Innretningen har vært i operasjon på britisk sokkel inntil desember 2003.

Innretningen klargjøres i Ølen med planlagt oppstart av boreaktivitet for Norske Shell på utvinningstillatelse PL255 i mai 2004.

Transocean Offshore (TO) søkte om (SUT) for innretningen i desember 2003.

Under verkstedsoppholdet i Ølen blir det foretatt oppgraderinger av innretningen. Noe av dette arbeidet utføres for å møte krav i regelverket (myndighetskrav) og det vil være en forutsetning at dette ferdigstilles før oppstart av aktivitet på norsk sokkel.

Formål med tilsynet

Målsettingen med denne aktiviteten er å verifisere om styringsmessige og tekniske forhold innen fagområdet beredskap på Transocean Leader, er i henhold til myndighetskrav.

Resultat fra tilsynet

Planlagte modifikasjoner på Transocean Leader vil bidra til å heve HMS-nivået på innretningen.

Før innretningen er klar for operasjon må det gjennomføres et omfattende program for vedlikehold og uttesting av systemer, samt trening og øvelser for mannskapet.

Et slikt program planlegger TO å gjennomføre i løpet av verkstedsoppholdet i Ølen.

Under verifikasjonen var innretningen bare delvis bemannet med driftspersonell, og kravene til kompetanse og familiarisering, trening og øvelser, kunne derfor i liten grad verifiseres.

Det vil være en utfordring for selskapet å ferdigstille innretningen (med nødvendig dokumentasjon) for operasjon og samtidig sørge for at regelverkets krav innen nevnte områder ivaretas.

Det er ikke avdekket nye avvik innen fagområdet beredskap under verifikasjonen.

Petroleumstilsynet oversendte tilsynsrapporten til Transocean Offshore 21.6.2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss