Gå til hovedinnhold

Tilsyn - Amerada Hess som rettighetshaver

Oljedirektoratet, nå Petroleumstilsynet, gjennomførte i perioden oktober - november 2003 tilsyn med hvordan Amerada Hess Norge (AHN) som rettighetshaver ivaretar sine plikter i henhold til HMS regelverket.


Tilsynet omfattet et innledningsmøte, 3.11.2003, hvor vi har presisert forventninger til rettighetshaverrollen i henhold til HMS-regelverket, og en systemverifikasjon, 10.12.2003, hos AHN.

Rettighetshaverne skal i henhold til regelverket legge forholdene til rette for at operatørene skal kunne ivareta sitt ansvar for å drive forsvarlig og effektivt på området helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Les mer om bakgrunnen for tilsynet >>

Formål med tilsynet

Aktiviteten skal fastslå i hvilken grad AHN etterlever sin påseplikt, gi et bilde av hvilken effekt utøvelse av plikten har, hvordan selskapet utvikler styringssystem for å ivareta pliktene og peke på eventuelle forbedringsområder.

Resultat av tilsynet

AHN la til rette for en god gjennomføring av revisjonen gjennom god dokumentasjon og åpen og konstruktiv dialog.

AHN kunne vise til et overordnet styringssystem på konsernnivå som inneholdt mange gode HMS-elementer.

AHN kunne også vise til aktiviteter i lisenssammenheng som hadde bidratt til bedring av HMS-forhold.

Ptil vil understreke flere forbedringsområder som bør ivaretas gjennom utvikling og implementering av et styringssystem som møter regelverksbestemmelsene i norsk regelverk.

Vi har registrert følgende forbedringsområder:

  • Etter Ptils vurdering bør AHN utøve en mer proaktiv rettighetshaverrolle.
  • Ptil mener AHN som rettighetshaver bør forsterke sitt engasjement når det gjelder å påse at operatør ivaretar sitt ansvar for å legge til rette for en god HMS-kultur.
  • AHN bør ferdigstille, dokumentere og implementere et styringssystem i samsvar med krav i norsk regelverk.
  • AHN bør etablere egen HMS-kompetanse slik at organisasjonen i Norge blir i samsvar med regelverkets intensjon.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss