Gå til hovedinnhold

Tilsyn avdekker sviktende vedlikeholdsstyring

Tilsyn med flere aktører i petroleumsnæringen har avdekket omfattende svikt i styringen av vedlikeholdet. Petroleumstilsynet (Ptil) ser alvorlig på avvikene, og forventer en klar forbedring i næringen.


Avvikene ble gjennomgått og drøftet med representanter for aktørene under et møte i Petroleumstilsynet 27. juni. (Se lenkeboks)

Avvikene, særlig den mangelfulle kritikalitetsklassifiseringen av systemer og utstyr på innretningene, innebærer at næringen ikke har god nok oversikt over hva det er behov for å vedlikeholde. Tilsvarende er det ikke god nok oversikt over hvor stort og ressurskrevende vedlikeholdsbehovet er, og hvilken risiko personellet som utfører vedlikeholdsarbeidet blir utsatt for.

Dette gjør det vanskelig å danne seg et realistisk bilde av risiko som beslutningsgrunnlag for vedlikeholdsstyring.

Ikke godt nok
Ptil har ført tilsyn med til sammen fire operatører og én boreentreprenør i løpet av 2006 og inneværende år. Observasjonene viser at aktørene ikke har god nok kontroll med hvorvidt vedlikeholdsprogrammene svarer til risikoen for ulykker og storulykker. Også kravene til kompetanse er manglende eller mangelfulle - til tross for at slik kompetanse er sikkerhetskritisk.

Manglende beslutningsunderlag for vedlikeholdsstyring kan føre til valg av feil strategi ved behov for optimalisering i framtiden. Optimalisering som følge av endringer i produksjonen og forlengelse av levetid for innretninger som brukes utover tidsrommet de er designet for, er en høyst aktuell problemstilling på sokkelen i dag.

Forebygge og forhindre
Ifølge hovedregelen skal innretninger holdes ved like på en slik måte at de er i stand til å utføre tiltenkte funksjoner i alle faser av levetiden. Forebyggende vedlikehold skal derfor forhindre at det kan oppstå feil som får HMS-konsekvenser og negative følger for ytre miljø, driftsregularitet og materielle verdier.

Målet med vedlikeholdsstyring er blant annet å identifisere kritiske funksjoner og sikre at sikkerhetskritiske barrierer fungerer når det er behov for dem. Aktørene har således behov for anvendbare og kostnadseffektive vedlikeholdsmetoder som tar utgangspunkt i utstyrets sviktmønster, altså hvordan det kan svikte i ulike sammenhenger.

Feil i planlegging, utførelse eller kontroll av vedlikehold kan føre til at det oppstår feil i et system. Manglende vedlikehold kan føre til at allerede inntrufne feil eller degraderinger ikke blir oppdaget og korrigert. Manglende vedlikehold kan med andre ord være medvirkende årsak til produksjonsstans, arbeidsulykker og/eller storulykker.

Felles løft
Stortingsmelding nr 7 (2001-2002) påpeker at det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i et samarbeid med næringen.

Dette for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten, blant annet ved å videreutvikle metoder, teknologi, kompetanse og forskning.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064