Gå til hovedinnhold

Tilsyn - bruk av sikringsventiler i ringrommet

Petroleumstilsynet utførte i tidsrommet juni 2003 til september 2004 et tilsyn med tema "Bruk av sikringsventiler i ringrommet ved brønnkompletteringer for gassløft". Tilsynet ble organisert som en tverrgående aktivitet mot flere operatørselskaper som opererer gassløftbrønner på sine innretninger. Tilsynsrapporten legges ut i sin helhet.


Konvensjonelle gassløftbrønner kjennetegnes av et stort gassvolum i ringrommet under høyt trykk. Dette gassvolumet, kan ved utilsiktet utstrømning øke den totale risikoen for innretninger ved brann eller eksplosjoner. For å redusere denne risikoen brukes ringromsikringsventiler.

Prinsipp gassløftbrønn

Norsk Petroleumsregelverk (Forskrifter om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten 2002-2004) stilte detaljerte krav til bruk av denne type ventiler i brønnkompletteringer ved gassløft i innretningsforskrift § 53 om utstyr for komplettering og kontrollert brønnstrømning.

Nyere analyser utført av enkelte oljeselskaper viste imidlertid at den totale risikoen ved komplettering og vedlikehold av gassløftbrønner med ringromsikringsventiler kan påvirkes i negativ retning under spesifikke forhold.

Formålet med tilsynsaktiviteten var derfor å

  • etablere en felles tolkning av aktuell regelverk og standarder i industrien.
  • identifisere behov for eventuell justering av regelverk og standarder.
  • gi innspill til videreføring av problemstillingen i regi av industrien.

Tilsynet resulterte i en regelverksendring som trådte i kraft fra 1.1.2005 og som åpner under gitte forhold for alternative tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger istedenfor bruk av ringromsikringsventiler.

Endringen er i tråd med den tredje og nyeste revisjonen av NORSOK-standard D-010 "Well integrity in drilling and well operations" og medfører at nødvendigheten for ringromsikringsventiler nå vurderes fra situasjon til situasjon i forhold til følgende aspekter:

  1. Generelle barrierekrav i henhold til innretningsforskrift §47 om brønnbarrierer. En ringromsikringsventil får tilskrevet en funksjon som primærbarriereelement mot reservoaret (og samtidig som sikringsventil mot gassvolumet i ringrommet) hvis brønnen planlegges uten andre kvalifiserte barriereelementer under ringromsikringsventilen som for eksempel dypsatt brønnsikringsventil i produksjonsrøret eller konvensjonell brønnsikringsventil i produksjonsrøret pluss kvalifisert gassløftventil.
  2. Risikoen for storulykke jamfør styringsforskrift § 6 om akseptkriterier for storulykkerisiko og miljørisiko samt styringsforskrift § 14 om analyse av storulykkerisiko.
  3. Risikonivå påvirket av ringromsikringsventilen sammenlignet med alternative løsninger over lang tid jfr styringsforskrift § 1 om risikoreduksjon samt § 15 om kvantitative risikoanalyser og beredskapsanalyser.

Med bakgrunn i observasjonene og erfaringene vurderer Petroleumstilsynet å øke innsatsen når det gjelder brønnsikkerhet i gassløftbrønner, spesielt for innretninger med dedikert brønnhodedekk på flerbruksinnretninger og ved høye reservoar- og brønntrykk.

Petroleumstilsynet vil videre følge opp operatørens krav i forhold til testing av gassløftventiler og bruk av gassløftventiler som kvalifiserte barriereelementer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Claas van der Zwaag