Gå til hovedinnhold

Tilsyn - detaljprosjektering Langeled

Petroleumstilsynet (Ptil) har i perioden 4.-12.5.2004 gjennomført et tilsyn rettet mot Langeled prosjektet sitt arbeid med detaljprosjektering av rørledningen. Operatør for rørledningen er Norsk Hydro Produksjon AS (NH). Vårt hovedinntrykk er at NH har etablert og implementert et tilfredsstillende styringssystem for denne del av utbyggingsprosjektet.


Bakgrunn for tilsynet

Det å følge opp at aktørene legger til rette for og opprettholder teknisk integritet på innretninger, og det å bidra til erfaringsoverføring mellom aktørene er sentrale prioriteringer for Petroleumstilsynets HMS-oppfølging.

Videre er det et av Ptils resultatmål å bidra til å minimere kostnader forbundet med risiko for materielle skader og utilsiktede driftsavbrudd.

I forbindelse med Ptils behandling av Plan for Anlegg og Drift (PAD) for Langeled ble det identifisert flere områder for oppfølging i vårt videre arbeid med prosjektet.

Denne aktiviteten knyttet til detaljprosjektering var viktig å få gjennomført på et tidlig tidspunkt, for dermed å danne et godt grunnlag for vårt videre tilsyn med prosjektet.

Formål med tilsynet

Formålet med dette tilsynet er å følge opp at prosjektering av rørledningen for Langeled planlegges og gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og anerkjente normer for rørledninger.

Resultat av tilsynet

Vårt hovedinntrykk er at prosjektet har etablert og implementert et tilfredsstillende styringssystem for denne del av utbyggingsprosjektet.

Det er ikke identifisert noen avvik i denne tilsynsaktiviteten, men det er avdekket noen områder med forbedringspotensiale.

Oppdatering av styrende dokumenter, samt kvalitetssikring av nye versjoner av programvare er blant de områder der det ble identifisert et klart forbedringspotensiale.

Tilsynsrapporten ble oversendt NH 2. juli 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss