Gå til hovedinnhold

Tilsyn - løfteoperasjoner på Balder og Ringhorne

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 25.11.-3.12.2004 en tilsynsaktivitet rettet mot ExxonMobil Exploration and Production Norway AS' (ExxonMobil) styring med løfteoperasjoner og tekniske forhold ved løfteinnretninger og løfteredskap. Med bakgrunn i dårlig funksjonalitet av kranene på Balder, har Ptil gitt ExxonMobil et varsel om pålegg.


Vårt varsel om pålegg gjelder blant annet gjennomføring av en analyse av offshorekranene på Balder (bildet), måling av analyseresultatene mot regelverkskrav og implementering av tiltak i samsvar med resultatene fra denne målingen.

Balder (kilde: ExxonMobil)

Tilsynet startet med et åpningsmøte hos ExxonMobil på Forus, hvor selskapet blant annet presenterte organisering av drift og vedlikehold, krav til kompetanse og status på løfteinnretninger og løfteredskap.

29.11.-3.12.2004 ble det gjennomført en verifikasjonsaktivitet om bord på produksjonsinnretningene Balder og Ringhorne.

Bakgrunn for tilsynet

Bruk av løfteinnretninger og løfteredskap representerer en forholdsvis stor risiko for skade på personell og utstyr. Bakgrunnen for tilsynet er Ptils generelle fokus på aktørenes oppfølging av tekniske og operasjonelle forhold ved bruk av løfteinnretninger og løfteredskap.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet er å bidra til å heve operatørselskapenes oppmerksomhet ved bruk av løfteinnretninger, samt å verifisere samsvar med forskrifter og selskapsinterne krav til styring av løfteoperasjoner, overholdelse av tekniske krav og krav til kompetanse.

Resultat fra tilsynet

Generelt har ExxonMobil god orden og styring ved bruken av løfteinnretninger og løfteredskap.

Ptil ser også positivt på at selskapet har etablert egne stillinger for en kranmekaniker og to "sikkerhetsoffiserer" for oppfølging av tekniske og operasjonelle forhold ved bruk av løfteinnretninger.

På åpningsmøtet presenterte selskapet planer for ytterligere oppgraderinger og nyinstalleringer av løfteinnretninger for å bedre materialhåndteringen.

Etter Ptils mening, er funksjonaliteten av kranene på Balder en utfordring for selskapet.

Spesielt gjelder dette styrbord kran (kran 2), som blir mest brukt i forbindelse med lasting/lossing mot forsyningsskip.

Allerede under et tilsyn i 2000 kommenterte vi uheldige egenskaper ved denne kranen, som plassering av nødlåringsventiler og sjenerende vibrasjoner.

Videre ble risikoen for og mulige farer ved kraftbortfall for kranene kommentert. Tilsynet i 2000 identifiserte tre hendelser med kraftbortfall.

Siden den gangen har det vært flere hendelser, blant annet der last er blitt hengende. Til tross for flere gjennomførte tiltak, har ikke tilstanden på kranen blitt synlig bedre.

Med dette som bakgrunn har Ptil gitt ExxonMobil varsel om pålegg.

Pressetalskvinne i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064