Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljø, beredskap, elektro, produksjon og teknisk sikkerhet på Mærsk Inspirer

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 20.-22.3.2007 verifikasjonsaktiviteter om bord på Mærsk Inspirer, som lå ved verft i Haugesund for ombygging til kombinert bore- og produksjonsinnretning. Aktivitetene var rettet mot forhold knyttet til arbeidsmiljø, beredskap, elektro, produksjon og teknisk sikkerhet.


Aktivitetene ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen og var en del av Ptils saksbehandling i forbindelse med søknad fra Mærsk Contractors Norge AS (MCN) om utvidet SUT (lenke).

Mærsk Inspirer (kilde: Maersk)Bakgrunn for tilsynet

Mærsk Inspirer var opprinnelig bygd som en oppjekkbar boreinnretning. SUT som boreinnretning ble gitt 10.10.2005. Innretningen skal nå ut på Volvefeltet for Statoil som kombinert bore- og produksjonsinnretning. Det er derfor nødvendig med en utvidet SUT som også gjelder petroleumsproduksjon.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til arbeidsmiljø, beredskap, elektro, produksjon og teknisk sikkerhet var i henhold til myndighetskrav. Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av SUT søknad og annen relevant informasjon mottatt fra Mærsk Contractors Norge AS (MCN).

Resultat fra tilsynet

Arbeidsmiljø
Det er i prosjektets ulike faser gjennomført et omfattende og systematisk design- og fabrikasjonsarbeid, hvor en rekke arbeidsmiljøstudier, designgjennomganger, oppfølging av utvalgte utstyrsleveranser og verifikasjoner har blitt gjennomført for å sikre etterlevelse av regelverkets krav til arbeidsmiljøforhold. Basert på en rask verifikasjon (befaring) i deler av Volve prosessmodul, har vi et godt helhetsinntrykk av prosjektets arbeid for å sikre gode fremtidige arbeidsmiljøforhold.

Som følge av prosjektets ferdigstillelsesgrad lot det seg ikke gjøre for Ptil å verifisere arbeidsmiljømessige forhold i deler av brønnhode modul og ellers forhold knyttet til skilting, system for kontroll og håndtering av kjemiske produkter, belysnings- og støyforhold. Ptil har imidlertid blitt forsikret om at dette er forhold som prosjektet vil følge opp på et senere tidspunkt når forholdene muliggjør dette.

Beredskap
Det var mye stillas om bord som sperret tilgang til rømningsveier. Noen av områdene om bord var ikke tilgjengelige for tilsyn på grunn av pågående arbeid. Dette gjorde at det var vanskelig å få en praktisk oversikt over rømningsveifilosofien. Det var også vanskelig å vurdere godheten eller egnetheten for rømningsveiene.

Elektro, produksjon og teknisk sikkerhet
Det var kun den nye delen av anlegget som ble verifisert. De nye modulene var gjennomgående av bra kvalitet. Det ble oppdaget enkelte avvik og forbedringspunkter, men ingen av spesielt alvorlig karakter.

Merking var generelt mangelfull, men det ble hevdet fra MCN at dette ville være i orden innen produksjonsstart.

Lenke:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss