Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljøoppfølging på Alvheim FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 24.-25.4.2007 tilsyn med arbeidsmiljøoppfølgingen på den flyttbare produksjonsinnretningen (FPSO) Alvheim. Vårt hovedinntrykk med hensyn til arbeidsmiljøoppfølging på innretningen er generelt positiv.


FPSO Alvheim

FPSO Alvheim ankommer Haugesund (kilde: Aibel)

FPSO Alvheim var da under bygging og ferdigstillelse ved Aibel sitt verft i Haugesund. Tilsynet var del av saksbehandlingen knyttet til Maersk Contractors Norge AS (MCN) sin søknad om (lenke) for innretningen.

Bakgrunn for tilsynet

FPSO Alvheim er et tidligere tankskip (da MST ODIN) som operatørselskapet Marathon Petroleum Company Norway (MPC(N)) bygger om til en FPSO. MPC(N) har søkt samtykke til bruk av innretningen på Alvheimfeltet. MCN skal operere innretningen i produksjonsfasen og har søkt om SUT for innretningen.

Tilsynet var en videre oppfølging av tidligere utført arbeidsmiljøtilsyn gjennomført ved Keppel Shipyard Ltd i Singapore i forbindelse med ombyggingsaktiviteter knyttet til Alvheim skroget (lenke).

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere overensstemmelse med gjeldende krav til arbeidsmiljømessige forhold på innretningen. Videre var målet å følge opp forhold hvor MCN ønsket å søke om unntak fra gjeldende regelverk og verifisere aktørenes planer for gjennomføring av utestående arbeidsmiljøaktiviteter.

Resultat fra tilsynet

Hovedinntrykket med hensyn til arbeidsmiljøoppfølging på innretningen er generelt positiv. Prosjektet har god kontroll med avvikende forhold og arbeider seriøst med å utbedre forholdene så langt dette er mulig. Atkomst til utstyr for drift og vedlikeholdsformål er i hovedsak godt tilrettelagt i de fleste arbeidsområdene.

Tilrettelegging for fremtidig materialtransport innen de enkelte modulene var bra. Materialtransport ved hjelp av dekkskraner er imidlertid flere steder vanskelig på grunn av utstrakt bruk av blindløft og diverse obstruksjoner som lasten kan hekte seg opp i rundt lasteområder og ved løft gjennom dekksluker.

"Upper vessel deck" representerer et område med særdeles vanskelige atkomstforhold. Her har atkomstmessige forhold ikke i tilstrekkelig grad blitt vektlagt som del av prosjekteringen. Det pågår i samråd med representanter for de aktuelle arbeidstakergruppene arbeid med å installere "provisoriske atkomstløsninger" som delvis vil kompensere for en del av faremomentene.

På grunn av prosjektets ferdigstillelsesgrad lot det seg ikke gjøre å verifisere arbeidsmiljøforhold knyttet til kjemikaliehåndtering, belysning, støy, HVAC/inneklima ogog sikkerhetsskilting.

Vi har etterlyst prosjektets tidfestede planer for å verifisere disse arbeidsmiljøfaktorene.

Lenke:Tilsyn med materialhåndtering på Alvheim

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss