Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Balder - elektro og teknisk sikkerhet

Oljedirektoratet gjennomførte i november 2003 en tilsynsaktivitet hos Esso Norge AS rettet mot operatørens oppfølging av Balder innretningen (bildet). Tilsynet dekket deler av fagområdene elektro og teknisk sikkerhet.


Tilsynet startet med oppstartsmøte hos Esso 10. november og ble gjennomført som en offshore verifikasjon på Balder i tidsperioden 25-27. november.

I tillegg til samtaler med relevant personell ble det gjennomført tester av sikkerhetssystemer og verifikasjoner ute i anlegget.

I tilsynet ble det fokusert på:

  • Kvalifikasjoner elektrofagfolk

  • Etterslep elektro og sikkerhetskritisk vedlikehold

  • Intern-kontroll elektriske anlegg

  • Oppfølging av elektro relaterte fare og ulykkessituasjoner (hendelser)

  • Verifikasjoner i anlegget

  • Test av sikkerhetssystemer

Bakgrunn for tilsynet

Sentrale prioriteringer for ODs HMS-oppfølging er å se til at aktørene tilrettelegger for og opprettholder teknisk integritet på innretningene.

OD skal følge opp aktørenes egne evalueringer av teknisk tilstand og vedlikeholdet av denne. Denne oppfølgingen skal koordineres med direktoratets egne verifikasjoner på innretningene.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at Esso følger opp Balder-innretningen i henhold til gjeldene regelverk og anerkjente normer innenfor nevnte fagområder.

Resultat av tilsynet

Tilsynsaktiviteten påviste flere avvik fra regelverket. Ingen av disse er så alvorlige at de enkeltvis eller samlet gir grunnlag for pålegg.

Rapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Det ble avdekket generell mangelfull kjennskap til og bruk av anbefalt standard NORSOK Z-015N for midlertidig utstyr og Esso intern prosedyre for tredjepartstjenester.

OD har ingen kommentarer til gjennomføring av tester på sikkerhetskritisk utstyr.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss