Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bærende konstruksjoner og marine systemer på Port Reval

Petroleumstilsynet (Ptil) har for tiden OSM Offshore sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for boliginnretningen Port Reval til behandling. Som del av saksbehandlingen av søknaden gjennomførte Ptil med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir) en verifikasjon av bærende konstruksjoner og marine systemer om bord på innretningen 26.6.2007.


Verifikasjonen omfattet bærende konstruksjoner, vanntett integritet, ballastssystem, stabilitet og forankringssystemer.

Bakgrunn for tilsynet
Innretningen er planlagt brukt som boliginnretning for ConocoPhillips på Eldfisk i 22 måneder fra august 2007. Port Reval skal ankres i nærheten av annen innretning og kobles til denne innretningen via gangbro for å fungere som boligkvarter for personell på Eldfisk.

Ordningen med SUT ble utvidet i 2006 til å omfatte også andre typer flyttbare innretninger registrert i nasjonalt register enn boreinnretninger. Port Reval omfattes av denne endringen i ordningen, og må derfor ha SUT i forbindelse med første samtykke til bruk på norsk sokkel etter 1.1.2007.

Formål med tilsynet
Formålet med verifikasjonen var å verifisere samsvar mellom innretningens tekniske tilstand på de aktuelle fagområder og gjeldende helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS-) regelverk for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel (NCS).

Resultat fra tilsynet
Vi avdekket 12 avvik fra petroleumsregelverket, og fant åtte områder med forbedringspotensial. Avvikene og forbedringspunktene er knyttet til områdene vanntett integritet, ballastsystem, struktur og forankring.

Antallet avvik og forbedringspunkter, samt hvor åpenbare enkelte av disse er, gjør at vi stiller oss spørrende til kvaliteten og omfanget av samsvarsmålinger mot maritimt regelverk utført i SUT-prosessen av OSM Offshore. Observasjonene som ble gjort under verifikasjonen gjør at vi også er usikre på om OSM Offshore har et styringssystem som er i stand til å avdekke eksisterende og nye avvik innen de fagområder som denne verifikasjonen dreide seg om.

Ptils verifikasjon er basert på stikkprøver i utvalgte områder på innretningen. Tilstanden i øvrige områder med utstyr relatert til de samme fagområdene, har vi ikke grunnlag for å si noe om. Ut fra funnene i de områder som er verifisert, bør imidlertid også de øvrige områder på innretningen gjennomgås med hensyn til samsvar med maritimt regelverk.

Avvikene med hensyn på vanntett integritet ser vi særlig alvorlig på.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064