Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bemannede undervannsoperasjoner - Nyhamna

Petroleumstilsynet (Ptil) med bistand fra Statens helsetilsyn, førte i perioden 14.-15.11.2005 tilsyn med bemannede undervannsoperasjoner (BUO) ved Nyhamna. Tilsynet var rettet mot Norsk Hydro (NH).


Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført blant annet på bakgrunn av Ptils overordnede resultatmål, samt interne tilsynsplaner og prioriteringer som "satsingsområder, prioritering og hovedaktiviteter rettet mot landanlegg i 2005".

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere samsvar med regelverkskrav for BUO. Det ble i denne sammenheng lagt vekt på omstillingsprosesser i forbindelse med overgang til nytt regelverksregime for BUO ved landanlegg.

Resultat fra tilsynet

Gjennomføring av tilsynet mot BUO ved Nyhamna har gitt Ptil god innsikt i problemstillinger tilknyttet slik aktivitet ved landanlegg. Tilsynet har vært godt tilrettelagt av NH, og deres underleverandører av dykketjenester har vært åpne og imøtekommende overfor Ptil.

Det har ikke blitt avdekket noen direkte avvik mot regelverket, men det er identifisert noen områder hvor det er et visst forbedringspotensiale. Dette angår administrative, tekniske, operasjonelle, opplæringsmessige, samt helse- og arbeidsmiljømessige forhold.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss