Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og helse på Port Reval

15.6.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) sammen med Helsetilsynet (Htil) og Sjøfartsdirektoratet (Sdir) tilsyn med Port Reval. Under tilsynet har vi funnet enkelte avvik fra regelverkskrav og forhold med potensial for forbedring.


Tilsynet var rettet mot forhold knyttet til helse, maritim redningsutstyr og beredskap. Aktivitetene ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen og var en del av Ptils saksbehandling i forbindelse med søknad fra OSM Offshore AS (OSM) om (SUT) for Port Reval.

Port Reval (kilde: OSM)Bakgrunn for tilsynet
Port Reval (bildet) er en Aker H3 nedsenkbar innretning, levert i 1976 og senere ombygd til bolig-formål. Innretningen er registrert på Bahamas.

OSM skal starte aktivitet for ConocoPhillips i begynnelsen av august 2007.

Tilsynet er et ledd i behandling av søknad om SUT for Port Reval. SUT-ordningen er fra årsskiftet utvidet slik at også boliginnretninger trenger SUT for aktiviteter på norsk kontinentalsokkel.

Formål med tilsynet
Formålet med oppgaven var å verifisere at forhold knyttet til helse, maritim redningsutstyr og beredskap er i henhold til myndighetskrav. Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av SUT-søknad og annen relevant informasjon mottatt fra OSM.

Resultat fra tilsynet
Det generelle inntrykket om bord på innretningen er godt. Det er ikke avdekket alvorlige avvik under tilsynet. Det er avdekket avvik i forhold til krav om trening og øvelser, sikt fra livbåtførerplass, redningsdrakters selvrettende funksjon og dokumentasjon for utført vedlikeholdstest.

Videre er det identifisert forbedringspunkter ift helse- og hygienemessige forhold, nødhospital, merking og skilting, forhold relatert til rømningsveier og maritime evakueringsredskaper. Vår tilsynsrapport dekker funn som er gjort av Ptil og Sdir.

Det er utgitt separat rapport av Helsetilsynet for deres funn.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss