Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Sleipner

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 21.-23.11.2007 tilsyn om bord på innretningene Sleipner A, R og T. Aktiviteten var rettet mot fagområdet beredskap med vekt på innretningens evakueringsmidler, beredskapsorganisasjon, beredskapsutstyr, og personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører. Vårt generelle inntrykk etter tilsynet er at beredskapen om bord på Sleipner A, R og T blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, intervjuer, samtaler og verifikasjoner.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble varslet 15.10.2007 som en planlagt aktivitet i henhold til Ptils tilsynsplan for 2007.

Tilsynet var i hovedsak basert på aktivitetsforskriften kap. VI-II om kompetanse og kap. XI om beredskap.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at StatoilHydro ivaretar beredskapmessige forhold på Sleipner A, R og T i henhold til regelverkskrav, herunder organisering og ivaretakelse av egen beredskapsorganisasjon, evakueringsmidler, vedlikehold av beredskapsutstyr og vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører.

Resultat fra tilsynet
Under tilsynet identifiserte vi ingen forhold som vil føre til varsel om pålegg. Det ble funnet fem forbedringspunkter innen

  • skilting og merking,
  • ytelseskrav til beredskap,
  • rutine ved fravær av sykepleier,
  • antall redningsvester på mønstringsstasjoner,
  • samtrening med SAR-helikopter.

Det ble gjennomført en beredskapsøvelse under vårt opphold på Sleipner. Ut over det som ble kommentert av Ptil i oppsummeringen etter øvelsen har vi ingen merknader.

Ellers er vårt generelle inntrykk etter tilsynet at beredskapen om bord på Sleipner A, R og T blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, men at det er rom for enkelte forbedringer.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss