Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap, tele- og kommunikasjonssystemer på Jotun A

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 21.-23.8.2007 tilsyn med ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil) sin innretning Jotun A. Tilsynet var rettet mot organisering og styring av beredskap, og omfattet også radio- og kommunikasjonssystemer.


Telenor Maritim Radio, Radioinspeksjonen (Telenor) deltok i gjennomføringen som Ptils faglige bistand innen området radio- og telekommunikasjon.

Telenor har utarbeidet en egen rapport etter tilsynet. Observasjoner i Telenors rapport er ikke gjengitt i Ptils rapport.

Bakgrunn for tilsynet
Oppfølging av aktørenes styring av sin beredskap, inkludert radio- og telekommunikasjon, er prioritert av Ptil som et ledd i vårt tilsyn rettet mot styring av sikkerhetskritiske sider ved daglig drift på innretningene. Ptil gjennomfører flere tilsynsaktiviteter i 2007 innen disse fagområdene, med Telenor som faglig bistand på området radio- og telekommunikasjon.

Jotun A

Jotun A (kilde: ExxonMobil)

ExxonMobil og innretningen Jotun A ble valgt ut som tilsynsobjekt for dette tilsynet ut fra en samlet risikovurdering og fordi beredskapstilsyn ikke var gjennomført siden 2001.

Beredskapsdelen av tilsynsaktiviteten er hjemlet blant annet i følgende forskrifter:

 • Krav til etablering av beredskap basert på grunnlag av resultater fra risiko- og beredskapsanalyser, gitt av aktivitetsforskriften, §§ 64 - 67.
 • Krav til kompetanse for beredskapsorganisasjonen, gitt av styringsforskriften, § 11.
 • Krav til trening og øvelser, gitt av aktivitetsforskriften, § 21.
 • Krav til håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, gitt av Aktivitetsforskriften, § 68.
 • Krav til beredskapsutstyr på innretningen, gitt av Innretningsforskriften, §§ 40 - 45.
 • Krav til samordning og samarbeid om beredskap, gitt av rammeforskriften, §§ 29 - 30.
 • Krav til avviksbehandling, oppfølging og forbedring gitt av styringsforskriften, §§ 20 -22.

Tilsyn med radio- og telekommunikasjonssystemer er hjemlet blant annet i følgende forskrifter:

 • Krav om systemer for intern og ekstern kommunikasjon, gitt av innretningsforskriften, § 17.

 • Krav om kommunikasjonsutstyr, gitt av innretningsforskriften, § 18.

 • Krav om kompetanse, gitt av aktivitetsforskriften, § 19.

 • Krav om kommunikasjon, gitt av aktivitetsforskriften, § 71.

 • Krav til trening og øvelser, gitt av aktivitetsforskriften, § 21.

 • Krav om vedlikehold og vedlikeholdsprogram (teleutstyr), gitt i aktivitetsforskriften, §§ 42 og 44.

 •  

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at ExxonMobil ivaretar styringen av beredskapsorganisasjon, kompetanse og beredskapsoppgaver i henhold til relevant regelverk.

Tilsynet rettet mot radio og telekommunikasjon tok sikte på å verifisere om installasjon og drift av radio- og kommunikasjonssystemene om bord på Jotun A ivaretar relevante forskrifter og utføres i henhold til disse forskriftene.

Det ble under tilsynet lagt vekt på å verifisere innholdet i Beredskapsplan for Jotun A og den dokumentasjon som var sendt Ptil på forhånd. Likeledes ble det fokusert på om krav til kommunikasjon, fellesløsninger, funksjon og uavhengighet mht kommunikasjonsutstyr.

Resultat fra tilsynet
Under tilsynet identifiserte vi ingen forhold på Jotun A som vil føre til varsel om pålegg.

Ptil fant innenfor beredskapsområdet en observasjon som karakteriseres som avvik. Avviket knyttes til planlagte løft i kritiske situasjoner med basket (personelloverføringskorg).

Tilsynslaget observerte flere forhold med potensial for forbedring som blir omtalt nærmere i punkt 5.2 i tilsynsrapporten. I hovedsak er forbedringspunktene knyttet til planlegging og gjennomføring av trening og øvelser.

Under tilsynet ble det gjennomført en "Mann over Bord"-øvelse med mønstring av MOB-båtmannskap. Mannskapet gjennomførte øvelsen godt innenfor den tidsfrist retningslinjen gir for denne aktiviteten.

Tilsynslaget observerte også en beredskapsøvelse relatert til en løftehendelse både fra kontrollrom og skadested. Denne øvelsen ble gjennomført på en god måte av beredskapsledelse og innsatslag.

Under tilsynet foretok Ptils representanter en befaringsrunde utvendig på innretningen for å inspisere beredskapsutstyr, merking og rømningsveier sammen med plattformledelsen, og ExxonMobils representant fra landorganisasjonen. Tilsynsteamet fant god orden og ryddighet under befaringen, men merket seg noe mangelfull skilting og behov for oppmaling av rømningsveier noen steder.

Telenor beskriver i sin rapport observasjoner av forhold med potensial for forbedring. Disse observasjonene fremgår av punkt 5 i Telenors rapport.

Lenke:Søk om innsyn i saksdokumenter

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss