Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boltede forbindelser på Nyhamna

6.7.2006 førte vi tilsyn med Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro) sin styring og oppfølging av boltede forbindelser ved landanlegget på Nyhamna.


Nyhamna (kilde: Hydro)

Nyhamna (kilde: Hydro)

Bakgrunn for tilsynet

Det har gjennom flere år vært rapportert inn mange hendelser knyttet til brudd i bolter på norsk sokkel. De fleste har vært knyttet til fallende gjenstander i forbindelse med boretårn, men også andre er registrert i forbindelse med bærende konstruksjoner, mekaniske systemer og stigerørsystemer. Tall hentet fra rapporten "Risikonivå for norsk sokkel (RNNS) 2005" viser at antall boltehendelser i snitt har vært 10-12 per år i perioden 1998 - 2005.

Lenke til RNNS 2005

Erfaringsoverføring og læring av hendelser er et prioritert område i Ptil. Ptil har i perioden 2004-2006 gjennomført flere tilsynsaktiviteter mot operatørers styring og oppfølging av bolter og boltede forbindelser på sine anlegg og prosjekter.

Dette tilsynet er basert på en tilsynsaktivitet om styring av boltede forbindelser gjennomført med Hydro i 2005.

Formål med tilsynet

  • Føre tilsyn med at Hydro innarbeider kvalifiserte løsninger for boltede forbindelser på landanlegget på Nyhamna slik at gjeldende regelverk oppfylles.
  • Følge opp at Hydros styring av prosjektet også sikrer robusthet for boltede forbindelser.
  • Følge opp Hydros ivaretakelse av påseplikten i forhold til leverandørers styring av leveranser til prosjektet.
  • Følge opp Hydros systemer og rutiner for erfaringsoverføring.

Resultat fra tilsynet

Hydro har etablert et styringssystem som er implementert for landanleggsprosjektet på Nyhamna.

Det ble ikke funnet avvik under tilsynet, men vi har identifisert et område med potensial for forbedring vedrørende tilgang til tegningsunderlag for arbeid med boltetiltrekking.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss