Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bore- og brønnaktiviteter på Oseberg

I perioden 9.-12.11.2004 gjennomførte vi tilsyn med Norsk Hydros (Hydros) oppfølging av bore- og brønnaktiviteter på Oseberg feltet. Boreanlegget på Oseberg B har vært i bruk i nærmere 18 år og det planlegges nå brukt i nye 10 - 15 år. Målet med tilsynet var blant annet å verifisere om anlegget har tilstrekkelig kvalitet, og at justering av drift og vedlikehold de siste årene er utfyllende i forhold til gjeldende regelverkskrav.


Bakgrunn for tilsynet

Boreanlegget på Oseberg B har vært i bruk i nærmere 18 år og det planlegges nå brukt i nye 10 - 15 år. Bakgrunnen for oppgaven er å påvise om anlegget har tilstrekkelig kvalitet, og at justering av drift og vedlikehold de siste årene er utfyllende i forhold til gjeldende regelverkskrav.

Det er også ønskelig å påvise at operasjonelle prosedyrer og program for aktivitetene er ivaretatt og at status til brønnintegritet er i henhold til forsvarlighet som kreves i forbindelse med risikoforhold i boreområdet.

Formål med tilsynet

Våre målsettinger er å verifisere at Hydro opptrer som ansvarlig operatør for virksomheten og

  • sikrer at hendelser i boreområdet blir varslet internt og fulgt opp i henhold til Hydros interne krav og regelverkskrav.
  • sikrer erfaringsoverføring slik at HMS arbeidet innebærer reell arbeidstakermedvirkning i ukentlige sikkerhetsmøter, i arbeidsskiftmøter, i før jobb/utførelsesmøter og i utførelsen av sikker jobb analyse (SJA).
  • sikrer at prosedyrer er oppdatert i forhold til pågående aktiviteter, at bemanning, kapasitet og kompetanse er i henhold til behovet og at ansvarsforhold i stillinger er ivaretatt.
  • sikrer at teknisk dokumentasjon og oppdatering av vedlikeholdssystemene er ivaretatt.

Resultat fra tilsynet

HMS målsetningene som er etablert for oppnåelse av sikre operasjoner i boreområdet var godt kjent hos Hydros personell på land og på innretningen, de var imidlertid ikke tilstrekkelig kjent hos alle arbeidstakere hos boreentreprenør inkludert vernetjenesten.

En effekt av dette var at ordningen med VO-møter og HMS-møter ikke i tilstrekkelig grad engasjerte alle arbeidstakerne.

Vi berører i rapporten operatørs plikt til involvering av boreentreprenør og brønnserviceselskap i dette arbeidet.

Det var et potensial for innsats i et større fellesskap i verneapparatets arbeid mellom Oseberg B og Oseberg Feltsenter, noe som kan stimulere til økt innsats også i det lokale HMS arbeidet innenfor boring.

Det er etablert flere tiltak høsten 2004 for å styrke HMS-arbeidet på Oseberg B.

Et viktig tiltak har vært å gjennomføre interne kurs i undersøkelse om bord på innretningen. Et annet tiltak er arbeidet med "Trygt Boredekk" prosjektet.

Metoden som er benyttet i den forbindelse er positivt mottatt om bord. I tillegg kommer boremannskapets innsats med å rapportere hendelser i det nye oppfølgingssystemet, SynergiX.

Høy rapporteringsvilje og fokus på rapportering av egne feilhandlinger har medført endrede holdninger og atferd og kan i realiteten være en årsak til færre alvorlige hendelser.

Det er innført to nye stillinger, sikkerhetsleder og operasjonsplanlegger innen boring på Oseberg B. Det ble under intervjuene bekreftet at disse stillingene har vært medvirkende til registrert fremgang.

Vi er videre positive til de tiltak som er gjort for å bedre arbeidsmiljøet med støyreduserende tiltak i slam behandlingsanlegget og slamsuger i pumpeområdet.

For Oseberg B vil brønnmål med kort rekkevidde nær sagt ikke være til stede i fremtiden. Boring av formasjoner i ytterkantområdet av Oseberg feltet er mer krevende og det vil bli større avstand ut til brønnmålene.

Disse to parameter er viktige i forhold til boreanleggets kapasitet. For å møte fremtidens utfordringer med nye 10 - 15 års boreaktiviteter på Oseberg B med langtrekkende og krevende brønner vil boreanlegget ha behov for en vesentlig oppgradering i 2005 - 2006.

En av flere indikatorer på dette var lav effektivitet i anlegget med et høyt antall timer nedetid i 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss