Gå til hovedinnhold

Tilsyn med boreinnretningen Mærsk Inspirer

I perioden 16.-17.2.2005 førte vi tilsyn mot Maersk Contractors Norge AS (MCN) i forbindelse med selskapets søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for boreinnretningen Mærsk Inspirer. Aktiviteten ble gjennomført som en verifikasjon mot selskapets styringssystem og innretningens tekniske forhold innen arbeidsmiljø, teknisk sikkerhet og elektro.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er søknad om SUT datert 12.12.2003 fra MCN for boreinnretningen Mærsk Inspirer (bildet).

Kilde: MaerskInnretningen ankom i januar 2005 Invergordon i Skottland fra verksted i Korea og er en søsterrigg til Mærsk Innovator.

Etter ferdigstillelse av innretningen ved Invergordon er planen at innretningen skal i operasjon for ConocoPhillips på britisk sokkel før den senere blir bygget om til bore- og produksjonsinnretning for Statoil på Volve-feltet.

Formål med tilsynet

Formålet med denne aktiviteten er å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen fagområdene arbeidsmiljø, teknisk sikkerhet og elektro på Mærsk Inspirer, er i henhold til myndighetskrav.

Verifikasjonene gjennomføres basert på informasjon mottatt i forbindelse med SUT-søknaden fra selskapet og bygger videre på erfaringer etter SUT-behandlingen av Mærsk Innovator og senere oppfølging av denne og andre av MCNs innretninger med SUT.

Resultat fra tilsynet

Innretningen har en gjennomgående god teknisk standard innen de verifiserte områder.

Det ble imidlertid funnet enkelte avvik fra norske regelverkskrav relatert til blant annet:

  • Manglende kompetanse og opplæring for nytt personell
  • Kontroll- og overvåkingsfunksjonen
  • Mangelfull status over ivaretakelse av arbeidsmiljøforhold i enkeltområder på innretningen
  • Etterlevelse av røykelovens bestemmelser
  • Automatiske brannslokkesystemer

Det fremkom under tilsynet også en del saker med forbedringspotensial innen noen av de områdene som ble verifisert.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss