Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønnsikkerhet i gassløftbrønner

Petroleumstilsynet gjennomførte i tidsrommet mars til juni 2004 et tilsyn med tema "brønnsikkerhet i gassløftbrønner" hos ConocoPhillips. Tilsynet var rettet mot valg av tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger i forhold til brønnkompletteringer og sikkerhetsnivå i gassløftbrønner på feltene Ekofisk og Eldfisk.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved møter med landorganisasjonen i ConocoPhillips.

For å avgrense problemstillingen ble følgende deltema spesifisert:

 • Risikoanalyser.
 • Avviksbehandling i forbindelse med svikt av ringromsikringsventil (annular safety valve, ASV)
 • Teknologiutvikling av tilbakeslagsventil i brønnhode (annular safety cheek valve,
  ASCV).
 • Gassløftventiler som barriereelement.
 • Gassløftbrønner på Ekofisk C og Tor-feltet komplettert uten ASV ("gamle" brønner).


Bakgrunn for tilsynet

Gassløftbrønner i Ekofisk området kjennetegnes av et stort gassvolum i ringrommet under høyt trykk. Dette gassvolumet, kan ved utilsiktet utstrømning øke den totale risikoen for innretningen ved brann eller eksplosjoner.

For å redusere denne risikoen brukes ringromsikringsventiler.

Regelverket stiller krav til bruk av ringromsikringsventiler i brønnkompletteringer ved gassløft.

Dette framgår i innretningsforskriften § 53 om utstyr for komplettering og kontrollert brønnstrømning.

Fra slutten av 2002 observerte ConocoPhillips problemer ved testing av ringromsikringsventiler i gassløftbrønner på Ekofisk X og Eldfisk A. Ventilene viste for høye lekkasjerater ved testing i henhold til selskapets interne kriterier).

For å kompensere for driftsproblemene valgte ConocoPhillips ut fra en risikobetraktning å utvikle alternative tekniske løsninger fremfor å skifte ventilene.

Det ble gitt midlertidig unntak fra kravet i innretningsforskriften § 53 den 17.06.2003 (OD sak 2003/1024).

Unntaksbehandlingen og utviklingsprosessen hos ConocoPhillips medførte spørsmål rundt sikkerhetsnivået i gassløftbrønnene.

Petroleumstilsynet valgte derfor å gjennomføre et tilsyn for å se helhetlig på beslutningsprosessene i ConocoPhillips samt aspekter for helse, miljø og sikkerhet i de tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger som selskapet valgte.

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet var å

 • verifisere brønnsikkerhet og integritet i gassløftbrønner på Ekofisk X og Eidfisk A etter valg av nye tekniske løsninger i forbindelse med svikt i enkelte nedihullsringromsikringsventiler.

 • verifisere brønnsikkerhet og integritet i gassløftbrønner på Ekofisk C og Tor-feltet som ble komplettert før 2002 og uten ringromsikringsventiler.

Strategisk sett følger dette tilsynet opp Petroleumstilsynets overordnede mål i forhold til teknisk og operasjonell integritet på innretningene til havs, samt målsettingen om reduksjon av risiko for storulykker.

På grunn av forholdene rundt nye, alternative tekniske løsninger spiller også en vurdering av HMS-konsekvenser ved endringer i teknologi en rolle.

Resultat fra tilsynet

Etter Petroleumstilsynets vurdering har ConocoPhillips utført et omfattende analyse- og kvalifiseringsarbeid som belyser mange relevante forhold relatert til brønnsikkerhet i gassløftbrønner.

Operatøren har også lagt ned et betydelig utviklingsarbeid i forhold til kompenserende tiltak, spesifikt utviklingen og kvalifisering av en tilbakeslagsventil som settes inn i brønnhodet i gassinjeksjonslinjen (ASCV).

En risikovurdering basert på kvantitativ risikoanalyse viser at selskapet oppnår, etter svikt av ASV, høyest brønnsikkerhet med kompenserende tiltak, fremfor å skifte ut selve ventilen i en dedikert brønnoverhalingsoperasjon.

Risikoanalysen viser at økningen i risiko ved en brønnoverhaling som kun har som formål å skifte ASV, overstiger den risikoreduserende effekten til denne type ventil.

Risikoanalysen viser imidlertid også at gassløftkompletteringer med funksjonsdyktig ringromsikringsventil over tid gir grunnlag for et høyere sikkerhetsnivå på et brønnhodedekk enn kompletteringer uten ASV eller med den type ASCV som ConocoPhillips kvalifiserer for tiden.

Tilsynet avdekket et avvik og tre forbedringspunkter i forhold til ConocoPhillips styring av aktuelle aktiviteter og strategier med tanke på brønnsikkerhet i gassløftbrønner.

Avviket gjelder bruk av interne prosedyrer til testing av gassløftventiler (GLV). GLVene brukes i ConocoPhillips gassløftkompletteringer som barriereelement, dvs, utover sin standardfunksjon som injeksjonsventil. Dette forhold tilordner ventilen en sikringsfunksjon og ventilen må således betraktes som en sikringsventil.

Testprosedyren som ConocoPhillips bruker, følger ikke anerkjente standarder og normer for brønnsikringsventiler. Avviket oppstår i forhold til irmretningsforskrift § 47 om brønnbarrierer og rammeforskrift § 18 om dokuinentasjon.

Følgende punkter har et forbedringspotensial:

 • Mangelfull dokurnentasjon av kriterier, for eksempel fiinksjonskrav og tidsrammer, i strategien for brønnsikkerhet i gassløftbrønner.

 • Mangelfull dokumentasjon av sikkerhetsrelevante designkriterier for gassløftbrønner.

 • Mangelfull styring og dokumentasjon av avviksbehandling ved avvik fra HMS-regelverket.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss