Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønnsikkerhet og brønnkontroll under boring på Ekofisk 2/4-B

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 16.-18.4.2007 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) og Maersk Contractors Norge (Maersk). Tilsynet var knyttet til faglige og operasjonelle forhold innen brønnkontroll i forbindelse med selskapets boreoperasjoner på Ekofisk 2/4-B med boreinnretningen Mærsk Gallant. Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav.


Mærsk Gallant & Ekofisk Bravo

Mærsk Gallant og Ekofisk Bravo

Bakgrunn for tilsynet

Stortingsmelding 12 (2005-2006) setter fokus på storulykker. I den forbindelse gjennomfører vi en serie aktiviteter innen boring og brønn for å motivere til innsats og å se hvordan industrien arbeider for å unngå storulykker. Lignende tilsyn er gjennomført med flere boreentreprenører og operatørselskap de senere år.

Ptil gjennomførte brønnkontrolltilsyn med CoPSAS og Odfjell i mai 2004 (lenke). Operatørens tiltak etter det tilsynet blir fulgt opp og verifisert som en del av dette planlagte tilsynet.

Ekofisk/Eldfisk er gjengangere med hensyn til brønnkontrollhendelser og har vist marginal forbedring over en periode på 10 år. Selskapets arbeid med bedring av dette forholdet planlegges fulgt opp som en del av dette tilsynet.

Lenke:Risikonivåprosjektet - brønnintegritet

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å avklare hvordan selskapets styringssystem for å ivareta helse, miljø og sikkerhet fungerer i forbindelse med brønnsikkerhet, samt verifisere etterlevelse av HMS-krav satt i lover og forskrifter spesielt i fm opplæring og kompetanse knyttet til bore- og brønnaktiviteter.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet identifiserte vi ett avvik fra krav i regelverk.

Avviket er knyttet til usikkerhet om det gjøres tilstrekkelig for å redusere sannsynligheten for nye brønnkontrollhendelser. Det er imidlertid fokus på konsekvensreduserende tiltak. Regelverket prioriterer sannsynlighetsreduserende tiltak fremfor konsekvensreduserende tiltak.

Statistikken med brønnkontrollhendelser for både operatøren og boreentreprenøren har forbedringspotensial.

Det ble funnet flere forbedringspunker som selskapene bør undersøke nærmere og gjennomføre forbedringstiltak snarest.

Lenke:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss