Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bruk av radioaktive kilder ved inspeksjon av konstruksjoner

Petroleumstilsynet (Ptil) førte sammen med Statens strålevern, tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) og underleverandører 29.5.2007. Tilsynet var knyttet til bruk av radioaktive kilder ved Flooded Member Detection (FMD) inspeksjon av konstruksjoner under vann. Vi har et generelt positivt inntrykk av CoPSAS sin planlegging og gjennomføring av inspeksjonsaktiviteten.


Subsea 7 er leid inn til å gjennomføre inspeksjonene ved bruk av Remote Operated Vehicle (ROV) med påmontert radioaktive kilde og detektor til skanning av konstruksjonene. De radioaktive kildene eies og håndteres av Pro-Sub Services Limited.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet er forankret i Ptils overordende resultatmål om å føre tilsyn med at aktørene forbedrer styringen av arbeidsmiljøet og teknisk integritet på innretninger og anlegg som nærmer seg eller brukes utover det levetiden opprinnelig er designet for.

Videre er tilsynet forankret i Strålevernets delmål om å påse at all bruk av stråling er forsvarlig og at bruker, befolkning og miljø er vernet, samt at strålebrukere har tilstrekkelig egenkompetanse.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til hvordan CoPSAS styrer kvalifiseringen av leverandør, og planlegging og gjennomføring av inspeksjonsaktivitetene.

Det var også et mål å se til hvordan CoPSAS unngår eller reduserer risiko for stråleeksponering av personell i gjennomføringen av inspeksjon, og hvordan de ser til at personer som kan bli eksponert for stråling har tilstrekkelig kompetanse innen strålevern.

Å se til hvordan leverandører av inspeksjonstjenester og strålekilder ivaretar strålevernet ved håndtering av de radioaktive kildene, var også et mål for aktiviteten.

Resultat fra tilsynet
Vi har et generelt positivt inntrykk av CoPSAS sin planlegging og gjennomføring av inspeksjonsaktiviteten. Inntrykket understøttes av utførte vurderinger av risiko og tiltak for risikoreduksjon.

Det er identifisert et punkt for forbedring, knyttet til oppfølging med radioaktive kilder.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss