Gå til hovedinnhold

Tilsyn med design av rørledninger på Tyrihans

I perioden 14.-29.11.2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Statoil ASA sin styring av design av rørledninger til Tyrihans. Statoil har etablert et styringssystem for design av rørledninger til Tyrihans, og dette styringssystemet er implementert i prosjektet. Det ble ikke identifisert noen avvik under tilsynet, men vi har funnet seks områder med potensial for forbedring.


Bakgrunn for tilsynet

En sentral prioritering for vår HMS-oppfølging er å se til at aktørene følger opp den tekniske tilstanden til innretningene. I denne sammenheng er det viktig med god oppfølging i designfasen for å avdekke mulige svakheter som kan få konsekvenser i driftsfasen.

I forbindelse med vår behandling av Plan for utbygging og drift (PUD) av Tyrihansfeltet ble det identifisert flere områder for oppfølging i vårt videre arbeid med utbyggingen.

Prosjektet representerer nye utfordringer knyttet til rørledningsdesign og materialvalg. Det inneholder også mange grenseflater og styring av aktivitetene i designfasen er utfordrende.

Vi har tidligere ført tilsyn med Statoils styring av fabrikasjon av produksjonsrørledningen til Tyrihans (lenke).

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å følge opp at prosjekteringen planlegges og gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Målsettingen var videre å verifisere operatørs system for oppfølging av leverandører, og se til at styringssystemene sikrer erfaringsoverføring til og fra prosjektet.

Resultat fra tilsynet

Statoil har etablert et styringssystem for design av rørledninger til Tyrihans, og dette styringssystemet er implementert i prosjektet.

Det ble ikke identifisert noen avvik under tilsynet, men vi har funnet seks områder med potensial for forbedring.

Disse områdene er usikkerhetsstyring, erfaringsoverføring, avviksbehandling i Statoil, intern revisjon for Rambøll, manglende/mangelfull jobbeskrivelse for flere sentrale posisjoner og manglende definerte prosesser i styrende dokumentasjon.

Om Tyrihans:

Lenke:Plan for utbygging og drift (PUD) av Tyrihans (ODs nettsted)

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss