Gå til hovedinnhold

Tilsyn med DONG - beredskapsøvelse

Den 21.9.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med operatør Dong E&P Norge AS (DONG). Tilsynet var knyttet til gjennomføring av operatørens planlagte beredskapsøvelse.


Tilsynet ble gjennomført ved observasjon i operatørens beredskapssentral og i Ptils egen beredskapssentral, der deltakere fra revisjonslaget deltok.

DONG gjennomførte øvelsen som en del av forberedelsene til leteboring på utvinningstillatelse 274, blokk 1/3. Boreinnretningen er Mærsk Guardian.

Bakgrunn for tilsynet
I henhold til tildelingsbrev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) skal Ptil legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet og samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Videre er det et resultatmål for Ptil å følge opp at aktørene ivaretar sitt ansvar i styringen av virksomheten. Beredskap utgjør sentrale deler av de tekniske, operasjonelle og organisatoriske barriereelementene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Ptil ønsket å få verifisert at DONG kan håndtere en fare- og ulykkessituasjon i henhold til gjeldende myndighetskrav, deriblant egne beredskapsplaner og egne ytelseskrav. Øvelsen var et scenario med en brønnhendelse som utviklet seg til et "olje-på-sjøen" scenario.

Resultat fra tilsynet
DONG oppfylte ikke kravene til varsling på en tilfredsstillende måte og fikk ikke gitt tilstrekkelig informasjon om utviklingen av scenariet under øvelsen. Dette var særlig knyttet til bruken av kommunikasjonsmidler. Dong oppfylte heller ikke informasjonsplikten til myndighetene under øvelsen.

Det var utarbeidet et realistisk brønnhendelsescenario som ledet beredskapsorganisasjonen gjennom de fem beredskapsfasene på en systematisk måte. Varslingsfasen ble vektlagt spesielt, og scenariet endte i et "olje-på-sjøen" scenario. Organisasjonen skal øve på håndtering av "olje-på-sjøen" scenariet nærmere oppstart av leteboringsaktiviteten.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss