Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro- og instrumenterte sikkerhetssystemer på Statfjord C

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 14.8-17.8.2007 tilsyn med Statoils innretning Statfjord C. Tilsynet var knyttet til fagområdene elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer. Vi fikk generelt et godt inntrykk av tilstanden på innretningen, men identifiserte flere avvik fra regelverkskrav.


I forbindelse med tilsynet hadde vi samtaler med relevant personell, og vi utførte tester og verifikasjoner i dokumenter og anlegg.

Statfjord C

Statfjord C (kilde: Statoil ASA)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene, og følger opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS kritiske systemer. Elektro- og instrumenterte sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere Statoils oppfølging av Statfjord C, og verifisere at planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomheten er i henhold til krav i regelverket knyttet til elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer.

Elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Resultat fra tilsynet
Vi fikk generelt et godt inntrykk av tilstanden på innretningen. Under tilsynet påviste vi imidlertid fire avvik fra regelverket, og det ble funnet tre punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Vi registrerte avvik innen følgende forhold:

  • Låsing av rom med høyspenningsanlegg.

  • Mangelfull oppdatering av dokumenter.

  • Mangelfull håndtering av utkoplinger av sikkerhetssystemer.

  • Automatisk oppstart av brannpumpe ved gassdeteksjon.

  •  

Under tilsynet gjennomførte vi funksjonstester knyttet til utvalgte sikkerhetssystemer. Vi fant feil ved brannpumpelogikk i forbindelse med gjennomføring av disse testene.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss