Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Draugen

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 28.2-3.3.2005 tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Draugen.


Draugen (kilde: Shell)I tillegg til verifikasjoner og testing av sikkerhetssystemer, ble det gjennomført samtaler med relevant personell.

I tilsynet ble det spesielt fokusert på:

 • - kompetanse elektrofagfolk
 • - internkontroll
 • - vedlikeholdsstyring

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Elektro- og sikkerhetssystemer utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene på innretningen, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå på innretningen.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å få bekreftet at Shell planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, innenfor drift og vedlikehold av elektrosystemer på Draugen.

Resultat fra tilsynet

Det generelle inntrykk av den elektriske installasjonen på Draugen var bra.

Tilsynsaktiviteten påviste imidlertid flere avvik fra regelverket. Ingen av disse var så alvorlige at de gir grunnlag for pålegg. Rapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Det ble gjennom tilsynet registrert avvik innen følgende forhold:

 • Rekvirering og bruk av midlertidig utstyr
 • Alarmer for trykkfall i overtrykksrom ble ikke registrert i kontroll rom ved gjennomføring av tester
 • Merking av utstyr
 • Driftsdokumentasjon ikke oppdatert
 • Vedlikehold og vedlikeholdsprogram på utstyr

I tillegg er det registrert forhold hvor vi ser potensial for forbedringer:

 • Nødlysarmaturer holdt ikke testkrav
 • Intern kontroll og tilsyn av elektriske installasjoner
 • Nivå på bemanning innen elektrofag på Draugen
 • Utvikling og opprettholdelse av kompetanse innen elektrofag

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss