Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Varg

I perioden 11.-19.3.2004 førte vi tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Petrojarl Varg og Varg A.


Vargfeltet Tilsynet startet med et oppstartsmøte hos Pertra og ble gjennomført som en offshore verifikasjon på Petrojarl Varg (PJV) og Varg A.
I tillegg til samtaler med relevant personell og testing av sikkerhetssystemer, ble det også gjennomført verifikasjoner i dokumentasjon og elektriske anlegg.

Vargfeltet (illustrasjon: Norsk Hydro)

I tilsynet ble det fokusert på:

  • Kvalifikasjoner elektrofagfolk
  • Etterslep elektro- og sikkerhetskritisk vedlikehold
  • Intern-kontroll elektrisk anlegg
  • Verifikasjoner i dokumentasjon og elektrisk anlegg
  • Test av sikkerhetssystemer

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Petroleumstilsynet skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene, samt følge opp samspillet menneske-teknologi-organisasjon i HMS kritiske systemer.

Herunder tilhører tilsynsaktiviteter som verifiserer at aktørene tilrettelegger for og opprettholder teknisk integritet på innretningene, og at styrende dokumentasjon eksisterer og etterfølges.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at Pertra og PGS Production planlegger, gjennomfører og følger opp virksomheten i henhold til krav i forskrifter knyttet til elektro- og sikkerhetssystemer.

Resultat av tilsynet

Tilsynsaktiviteten påviste flere avvik fra regelverket. Ingen av disse var så alvorlige at de enkeltvis eller samlet gir grunnlag for pålegg. Rapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Det ble avdekket generell mangelfull kontroll med midlertidig utstyr.

I tilsynsaktiviteten ble det gjennomført funksjonstester knyttet til system for nødkraftforsyning, nødlys/rømningslys samt deteksjonssystemer for brann og gass.

Følgende funn ble gjort:

  • I forbindelse med test av nødbelysning på Varg A ble det påvist mangelfull nødlysdekning på plattformens sørside. Dette er det området på innretningen hvor evakuering til livbåt vil foregå.
  • Test av flammedetektor på Varg A resulterte i en uønsket utløsning av generell alarm på innretningen, samt på boreriggen Mærsk Giant. Gjennomgang av logikk for brann- og gassystemet i etterkant av testen viste at nødvendige overboringer var utført, og at generell alarm ikke skulle blitt utløst.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss