Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Visund

Petroleumstilsynet gjennomførte en offshore verifikasjon på Visund i tidsperioden 27.-29.4.2004. I tillegg til samtaler med relevant personell og testing av sikkerhetssystemer, ble det også gjennomført verifikasjoner i dokumentasjon og elektriske anlegg.


Bakgrunn for tilsynet
Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Petroleumstilsynet skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet menneske-teknologi-organisasjon i HMS kritiske systemer. Herunder tilhører tilsynsaktiviteter mot Statoil for 2004 som verifiserer:

• at styrende dokumentasjon eksisterer og etterfølges.

• at aktørene tilrettelegger for og opprettholder teknisk integritet på innretningene.

• effekt av tiltak og erfaringsoverføring etter hendelser og tilsyn.

1.1.2003 overtok Statoil operatøransvaret for Visund fra Hydro. Det vil den kommende tiden være stor aktivitet i fm modifikasjoner på innretning.

Formål med tilsynet
Målet med tilsynet var å verifisere at Statoil planlegger, gjennomfører og følger opp virksomheten i henhold til krav i regelverk knyttet til elektro og sikkerhetssystemer.

Resultat av tilsynet
Tilsynsaktiviteten påviste flere avvik fra regelverket. Ingen av disse var så alvorlige at de enkeltvis eller samlet gir grunnlag for pålegg. Rapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.
Det ble eksempelvis avdekket at midlertidig utstyr ble sendt til innretning uten at avvik fra regelverk var identifisert eller avklart.

Vi har ingen kommentarer til erfaringsoverføring innenfor elektroavdelingen. Med hensyn til effekt av tiltak etter hendelser og tilsyn, ble det ved gjennomsyn av intern tilsyn og system for arbeidsordre og hendelsesoppfølging, identifisert at observasjoner som ble gjort for flere år siden fortsatt ikke var dokumentert utbedret.

I tilsynsaktiviteten ble det gjennomført funksjonstester knyttet til system for nødlys/rømningslys, deteksjonssystem for brann og gass samt gjennomført en øvelse knyttet til en simulert hendelse med brann i høyspentrom. Funksjonstestene viste stort sett gode resultater. Et unntak var resultatene for utvendige nødbelysning, her ble det konstatert svikt ved tilnærmet halvparten av lysarmaturene.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret