Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Essos anlegg Slagentangen

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 29.-30.5.2007 tilsyn med Esso Norge AS, Slagentangen. Tilsynet var knyttet til kravet om et årlig tilsyn i forhold til storulykkeforskriften. Vi har ikke identifisert avvik eller forhold med forbedringspotensial under tilsynet.


Slagentangen

Slagentangen (kilde: Esso)

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble utført med grunnlag i midlertidig forskrift av 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledninger. I denne forskriften inngår storulykkeforskriften.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere samsvar med gjeldende regelverkskrav innenfor forhold som påvirker risiko for storulykke. Prioriterte temaer under tilsynet var:

  • Risikokartlegging og oppfølging.
  • Uhell og bakenforliggende årsaker til uhell.
  • Hvordan kartlegge opplæringsbehov for ansatte.

Resultat fra tilsynet
Vi har ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter under tilsynet.

Vårt hovedinntrykk er at etterlevelsen av regelverkskrav innenfor tilsynets tre temaområder (risikokartlegging og oppfølging, uhell og bakenforliggende årsaker og kartlegging av opplæringsbehovet til ansatte) er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss