Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ExxonMobil - tiltak etter hendelser

Vi førte i mars 2005 tilsyn med utvalgte deler av ExxonMobil Exploration and Production Norway AS sitt system "Operativ Innsats for Miljø og Sikkerhet" (OIMS). OIMS er selskapets styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS).


I tillegg gjennomførte vi 25.11.2005 en verifikasjon av ExxonMobil sin oppfølging av hendelser. Verifikasjonen ble utført ved at ExxonMobil presenterte tiltak og oppfølging av hendelser basert på en liste av hendelser vi ville følge opp. Nye og gamle hendelser, som hadde blitt varslet eller meldt oss, ble gjennomgått.

Tiltak iverksatt av ExxonMobil for lukking av vårt pålegg gitt etter rørbruddet på Jotun A 20.8.2004 ble også verifisert.

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet skal i henhold til overordnede mål blant annet:

  • Bidra til å redusere risikonivået for den samlede petroleumsvirksomheten.
  • Gjennomføre et risikobasert tilsyn rettet mot aktører ved å:
    - Utvikle et styrket og helhetlig tilsyn med operatørens styring av virksomheten.
    - Se til at aktørene forebygger hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker.
    - Se til at det skapes en god HMS kultur i industrien.

Tilsynet har fokusert både på at det er etablert gode systemer for styring av virksomheten og dertil gode tiltak for forebygging av hendelser.

Formål med tilsynet

Tilsynet hadde som formål å følge opp ExxonMobil sitt system for oppfølging av hendelser via hendelsesbeskrivelse, avdekking av feilårsaker og tiltak.

For vurdering av tiltak ble det lagt vekt på at selskapet hadde tiltak både for å forhindre tilsvarende hendelser og forslag til beredskapstiltak for å håndtere disse.

Selskapets prosedyrer (Incident Management Manual) ble lagt til grunn for vurdering av systemet for oppfølging av hendelser.

Resultat fra tilsynet

Det er vårt generelle inntrykk at ExxonMobil fokuserer på forebygging av hendelser. Det er aktiviteter via HMS program, kampanjer, daglige møter og HMS møter der ExxonMobil setter tiltak etter hendelser på agendaen. Alle hendelser blir registrert og et stort antall tiltak blir iverksatt for å forebygge nye tilsvarende hendelser.

En utfordring for ExxonMobil synes imidlertid å få samlet inn informasjon og beskrive effekten av de ulike tiltakene i Synergi.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss