Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fabrikasjon av rørledningene for Oseberg Delta

Petroleumstilsynet førte i perioden 8.12.2006 til 24.4.2007 tilsyn med Norsk Hydro Produksjon AS sin styring av fabrikasjonene av rørledningene som skal brukes på Oseberg Delta. Vi har under tilsynet ikke identifisert avvik fra regelverkskrav.


Om Oseberg Delta
Gass- og kondensatfeltet Oseberg Delta ligger ca 150 kilometer vest for Bergen og 8,5 kilometer sørvest for Oseberg feltsenter. Vanndypet på stedet er 102 meter.

Oseberg Delta blir bygd ut med en undervannsinstallasjon med fire brønnslisser, som vil bli knyttet til Oseberg D-innretningen ved Oseberg feltsenter med to rørledninger.

Produksjonsstart for Oseberg Delta er planlagt til 1. oktober 2007.

Bakgrunn for tilsynet
En sentral prioritering for vår HMS-oppfølging er å se til at aktørene følger opp den tekniske tilstanden på innretningene. I denne sammenheng er det viktig å se til at forhold som kan påvirke integriteten til rørledningene gjennom levetiden blir ivaretatt gjennom prosjekterings- og fabrikasjonsfasen.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å følge opp at fabrikasjonen av rørledningene planlegges og gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og anerkjente normer. Målsettingen var videre å verifisere operatørs system for oppfølging av leverandører, og se til at styringssystemene sikrer erfaringsoverføring.

Resultat fra tilsynet
Vårt hovedinntrykk er at etterlevelsen av regelverkskrav og prosjektets egne krav, som er etablert i forbindelse med fabrikasjonen av rørledningene for Oseberg D, er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Det er ikke identifisert noen avvik i denne tilsynsaktiviteten, men vi har funnet ett område med forbedringspotensial. Dette området er manglende bruk av relevante ytelsesindikatorer for å sikre kontinuerlig forbedring.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss