Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fleksible rør for Nornesatellitter

I perioden 5.-12. november førte vi tilsyn med Statoils etterlevelse av regelverkskrav og prosjektspesifikke krav som er etablert i forbindelse med kvalifisering, prosjektering og framstilling av fleksible rør og stigerør for Nornesatellitterprosjektet.


Bakgrunn for tilsynet

Ett av de sentrale resultatmålene for Petroleumstilsynet i 2004 er at vi skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs.

For å oppnå dette skal vi blant annet følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene. I tillegg skal vi følge opp at aktørene unngår hydrokarbonlekkasjer og andre hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker.

I de senere år har det vært flere hendelser knyttet til fleksible stigerør på norsk kontinentalsokkel.

I flere av tilfellene har vi sett nye feilmodi som ikke har blitt identifisert i designfasen. Med bakgrunn i dette ser vi det som nødvendig å holde fokus på kvalifisering, prosjektering og fremstilling av fleksible rør.

Videre har Ptil liten erfaring fra tilsyn med Stolt Offshore som EPCI-leverandør.

Vi har heller ikke tidligere ført tilsyn med NKT Flexibles som leverandør av fleksible rør og stigerør, og dette er første gang NKT Flexibles har en leveranse til norsk sokkel i et så stort omfang.


Formål med tilsynet

Målet med dette tilsynet har vært å verifisere at Statoil, Stolt Offshore og NKT Flexibles etterlever regelverkskrav og prosjektets egne krav som er etablert i forbindelse med kvalifisering, prosjektering og fremstilling av fleksible rør og stigerør for Nornesatellitter.

Målet har også vært å se på hvordan Statoil oppfyller sin påseplikt overfor Stolt Offshore som leverandør og overfor NKT Flexibles som underleverandør av fleksible rør.

Resultat fra tilsynet

Ptils tilsynsaktivitet har avdekket at etterlevelsen av regelverkskrav i Nornesatellitterprosjektet ikke er fullt ut ivaretatt. Under tilsynet ble det påvist to forhold med avvik fra regelverkskrav og fire områder med forbedringspotensial.

Det ene avviket er knyttet til mangel på arbeidsinstruks for Statoils stedlige representant på fabrikasjonsområdet for de fleksible rørene. Det andre avviket er knyttet til mangelfull oppfølging av revisjonsplan hos leverandør og underleverandør av fleksible rør.

De områdene vi identifiserte med forbedringspotensial er knyttet til kvalitetssikring av fabrikasjonsprosesser, erfaringsoverføring, risikovurderinger og gjennomføring av kontraktsgjennomgang.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss