Gå til hovedinnhold

Tilsyn med forankringen av Port Reval

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 5.-7. september 2007 tilsyn med ConocoPhillips og OSM Offshore (OSM). Tilsynet var rettet mot forankringen av Port Reval ved Eldfisk Ester (2/7-E). Vårt inntrykk etter tilsynet er at ConocoPhillips og OSM Offshore har gjort et grundig forarbeid i forbindelse med oppankringen av Port Reval ved Eldfisk.


Port Reval (kilde: OSM)Tilsynet var knyttet til samtykket til bruk av Port Reval (bildet) som flotell ved Eldfisk Ester, og samsvarsuttalelse (SUT) til OSM for Port Reval.

Tilsynet var rettet mot de lokasjonsspesifikke vurderinger som er gjort i forbindelse med forankringen av Port Reval ved Eldfisk 2/7-E, og det utstyret som skal benyttes ved forankringen.

Tilsynet omfattet også en systemverifikasjon hos leverandør av komponenter i forankringssystemet ved den aktuelle oppankringen, Viking Moorings.

Lenke:Om Eldfisk 2/7-E (Norsk Oljemuseums nettsted)

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptils overordnede resultatmål om å føre tilsyn med aktørenes styring av faktorer som reduserer storulykkesrisiko. Den planlagte bruken av Port Reval som flotell for Eldfisk 2/7-E skjer i et område med høy tetthet av infrastruktur på havbunnen.

Innretningen vil i tillegg bli forankret inntil Eldfisk 2/7-E. Dette fører til et relativt komplisert forankringssystem, som består av mange ankerlinekomponenter spesielt anskaffet for bruk på den aktuelle lokasjon.

Port Reval ble også brukt som flotell på Eldfisk av ConocoPhillips i 2005 med lignende kompleksitet i forankringssystemet. Under den operasjonen opplevde man problemer med oppdriftsbøyer som løsnet fra forankringssystemet.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at ConocoPhillips gjør de lokasjonsspesifikke vurderingene i samsvar med regelverket, samt at den tekniske tilstanden til forankringssystemet på Port Reval er i samsvar med regelverket. I tillegg har målet vært å vurdere hvorvidt erfaringer gjort ved tidligere forankringer av innretningen på Eldfisk, samt uønskede hendelser med forankringen av innretningen i den senere tid, er blitt tatt med i vurderingene rundt valg av aktuell forankringsløsning.

Resultat fra tilsynet
Vårt inntrykk etter tilsynet er at ConocoPhillips og OSM Offshore har gjort et grundig forarbeid i forbindelse med oppankringen av Port Reval ved Eldfisk.

Vi registrerer at erfaringer fra tidligere bruk av innretningen på tilnærmet samme lokasjon har gått inn i planleggingen av den aktuelle forankringsløsningen, og at man har valgt et spesialisert forankringssystem blant annet for å sikre samsvar med regelverket. Videre er det tatt hensyn til erfaringer som andre aktører har fra lignende oppankringer.

Vi har ikke funnet avvik fra regelverket, men identifiserte fem punkter med forbedringspotensial.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss