Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gasscos oppfølging av alarmsystemer

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Gasscos oppfølging av alarmsystemene på sine innretninger på norsk kontinentalsokkel. Under tilsynet har vi funnet flere avvik fra regelverkskrav.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved at selskapet ble tilsendt et sett av spørsmål utarbeidet av Ptil. Spørsmålene omhandlet utvalgte styringselementer for systematisk overvåking og oppfølging av selskapets alarmsystemer.

Skriftlig besvarelse på disse spørsmålene ble sendt til Ptil høsten 2005. Selskapets svar på de enkelte spørsmålene og Ptils egen gjennomgang av enkelte styrende dokumenter, høsten 2005 og våren 2006 danner basis for vår tilbakemelding.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynsaktiviteten er en oppfølging av tidligere gjennomførte tilsyn med alarmsystemer på innretninger på norsk kontinentalsokkel, i perioden august 2000 til september 2002.

Det ble ikke gjennomført aktiviteter rettet mot Gassco den gang.

Det ble under våre tidligere tilsyn funnet flere svakheter, i hovedsak knyttet til høye alarmrater, lite bruk av alarmprioritering og alarmundertrykkingslogikk.

Dette medførte at flere alarmsystemer ikke gav kontrollromspersonellet den ønskede støtte til håndteringer av driftsforstyrrelser, når kontrollromspersonellets behov for slik støtte var størst.

Videre registrerte vi at alarmfilosofidokumenter og interne selskapskrav for å vurdere godhet/ytelse og kvalitet på benyttede alarmsystemer var mangelfulle. Det ble også avdekket en mangelfull rapporteringskultur med hensyn til å registrere svakheter og feil ved alarmsystemene.

Alarmsystemene har stor betydning for varsling og håndtering av unormale situasjoner og er således et viktig barriereelement for å hindre at uønskede tilstander får utvikle seg til ulykkeshendelser. Ptil ser det som viktig at selskapene har en god oppfølging og status mht tilstand på disse systemene.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten har i hovedsak vært å

  • få en oversikt over hvilke aktiviteter selskapet har iverksatt for å følge opp alarmsystemene,

  • få en oversikt over hvilke ytelseskrav selskapene stiller til sine alarmsystemer,

  • verifisere i hvilken grad alarmsystemene har vært kartlagt med tanke på teknisk funksjonalitet og brukertilpasning,

  • verifisere hvorvidt alarmsystemene møter selskapenes egne krav til godhet og allment anerkjente prinsipper for god alarmsystemutforming,

  • få en oversikt over hvilke rutiner som er etablert for regelmessig oppfølging av teknisk tilstand og egnethet av benyttede alarmsystemer,

  • få en oversikt over hvilke rutiner som er etablert for registrering av svakheter, feil og mangler knyttet til prosessovervåkings- og kontrollsystemer,

  • vurdere etablerte systemer for erfaringsoverføring, trening og opplæring i alarmsystemsfunksjonalitet,

  • få en oversikt over pågående og planlagte tiltak for å utbedre uheldige forhold som avviker fra interne selskapskrav og myndighetskrav.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet har vi funnet avvik fra regelverket knyttet til mangelfull etablering av målbare ytelseskrav til alarmsystemene.

Videre registrerte vi avvik fra regelverket i forbindelse med den praksis som Gasscos tekniske tjenesteytere (TSP) Statoil og CoPSAS benytter mht å monitorere og kartlegge teknisk funksjonalitet, ytelse og brukervennlighet tilknyttet etablerte alarmsystemer og mangler knyttet til etterlevelse av selskapsinterne rutiner for avviksidentifikasjon og avvikshåndtering.

Ptil mener videre at det foreligger et forbedringspotensial med tanke på å gi kontrollromspersonellet en mer strukturert opplæring i relevante forhold knyttet til alarmsystemfilosofi, funksjonalitet og systemytelse.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss