Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Heidrun - oppfølging av hendelser

Oljedirektoratet har i perioden 5.-6. mai og 11.-12. juni 2003 ført tilsyn med Statoils oppfølging av hendelser på Heidrun. Vi satte spesiell fokus mot fallende gjenstander. Tilsynet besto av presentasjoner, gjennomgang av utvalgte dokumenter og samtaler med representanter fra landorganisasjonen og fra innretningen.


Bakgrunn for tilsynet

I 2002 gjennomførte OD tilsyn med Statoils generelle oppfølging av hendelser på UPN nivå. Målet med dette tilsynet var a fokusere på hvilke prioriteringer som gjøres sentralt i Statoil med hensyn til oppfølging av hendelser. Vi besluttet å videreføre tilsynet i 2003 mot et lavere nivå i Statoils organisasjon.

I 2002 omkom to personer på norsk sokkel. Begge hendelsene, henholdsvis ">på den flyttbare innretningen Byford Dolphin og ">på BPs produksjonsinnretning Gyda, tilhører kategorien fallende gjenstander.

Samtidig har antallet hendelser av mindre alvorlighetsgrad økt, noe som gjenspeiles i ODs hendelsesdatabase. Heidrun feltet rapporterte i 2002 flest hendelser klassifisert som fallende gjenstand av samtlige Statoil-opererte felter. Hendelser klassifisert som fallende gjenstander er et fokusområde for OD i 2003.

">Samarbeid for Sikkerhet (SfS) har etablert tre anbefalinger relatert til hendelser klassifisert som fallende gjenstand innen bore- og kranomradet. Disse omfatter mellom annet rensing av boretårnet, sikring av utstyr og prosedyre for informasjons- og erfaringsoverføring. OD forventer at anbefalingene er implementert og fulgt opp.

Tilsynet ble gjennomført i henhold til tildelingsbrev fra departementet med fokus på målsetningene: a) "Bilde av HMS nivået" og b) "Utvikling av en god HMS-kultur" samt ODs resultatmål a) "Minimere skader på mennesker og opprettholde og videreutvikle et forsvarlig arbeidsmiljø".

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å få innsyn i Statoils oppfølging av fallende gjenstander. Det ble lagt spesiell vekt på rutiner for registrering, rapportering, granskning, etablering og lukking av tiltak samt erfaringsoverføring.

Tilsynet er en videreføring av et tilsyn gjennomført i 2002 mot UPN, inkludert ledelsens involvering og hvordan visjon og mål er kommunisert og forstått på alle nivåer i organisasjonen.

Resultat av tilsynet

Det ble uttalt at det er stor fokus på fallende gjenstander på alle nivå i organisasjonen, og det er gjennomført en rekke tiltak som medvirker til økt fokus og forebygging av hendelser klassifisert som fallende gjenstand.

Spesielt nevnes Målstyring i Statoil (MIS) hvor fallende gjenstand er en etablert KPI, erfaringsoverføring i diverse fora i regi av Heidrun B&B, utarbeiding av analyser, samt iverksatte og planlagte aksjoner i regi av ProSafe.

I enkelte tilfeller var det vanskelig å trekke klare og entydige konklusjoner basert på motstridende utsagn i intervjuene. Her nevnes spesielt utsagn vedrørende visjon og mål samt ansvarsfordeling.

Dette kan tyde på utilstrekkelig kommunikasjon og forståelse av fokus i organisasjonen.

Analyser for forebygging av fallende gjenstander er gjennomført. Det var imidlertid vanskelig å fastslå om gjennomføringen er i henhold til intensjonen og om eventuelle anbefalinger er formidlet til organisasjonen.