Gå til hovedinnhold

Tilsyn med helikopterdekket på Valhall

Petroleumstilsynet (Ptil) med bistand fra Luftfartstilsynet (Ltil) førte i perioden 26.- 27.4.2004 tilsyn med BP Norge as sin innretning Valhall QP. Tilsynet var rettet mot helikopterdekket og beredskap i tilknytning til helikopterdekket på Valhall QP. Det ble under tilsynet funnet manglende samsvar med gjeldene krav gitt i BSL D 5-1 i forbindelse med hindringer i ut- og innflyingssektoren, merking, brann og redningsutstyr samt til operasjon og opplæring.


Foto: BP

Valhall - til høyre QP med helidekk

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet er et av flere planlagte tilsyn som Ptil gjennomfører i løpet av 2004 med faglig bistand fra Ltil. Fokus for oppgavene er på helikopterdekk og beredskapen knyttet til helikopterdekket.

Tilsynsaktiviteten gjennomføres med bakgrunn i følgende forskrifter med veiledning:

Styringsforskriften §11 om bemanning og kompetanse, §20 om avviksbehandling, §21 om oppfølging og §22 om forbedring, samt innretningsforskriften §71 om helikopterdekk, jf forskrift om kontinentalsokkeflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på faste og flyttbare innretninger til havs, BSL D 5-1 og aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at BP sine styringssystemer ivaretar HMS og beredskap tilknyttet helikopterdekk på en forsvarlig måte, og forebygger hendelser og tilløp til hendelser som kan relateres til egenskaper ved helikopterdekket eller til driften av dette.

Resultat fra tilsynet

Det ble under tilsynet funnet manglende samsvar med gjeldene krav gitt i BSL D 5-1 i forbindelse hindringer i ut- og innflyingssektoren, merking, brann og redningsutstyr samt til operasjon og opplæring.

Ltil har utarbeidet en egen tilsynsrapport som ble oversendt BP som vedlegg til vår tilsynsrapport.

I rapporten beskrives avvik, merknader og observasjoner vedrørende følgende områder:

 • Hindring i ut- og innflygingssektor

 • Friksjon

 • Sikkerhetsnett og taunett

 • Merking av helikopterdekkets ytre begrensninger

 • Merking og maling

 • Belysning

 • Sambandsutstyr

 • Merking av helikopterdekkets størrelse (D-verdi)

 • Generelt utstyr, brannbeskyttende utstyr, redningsutstyr og brannslukkingsutstyr

 • Vedlikehold

 • Helikopterdekk og operasjon

 • Helikopterdekk og gjenstander

 • Opplæring

 • Noe mangelfull oppfølging/registrering av ytelseskrav etter gjennomførte øvelser.

Vi oppdaget at en brannvakt ikke hadde gjennomført repetisjonskurs for brannlag.

Vi registrerte mangler ved og slitasje på skilter for evakueringsveier og beredskaps/redningsutstyr.

Det ble satt i gang aktiviteter for å rette en del av disse manglene mens tilsynsgruppen fremdeles var ombord.

Under tilsynet ble det gjennomført en beredskapsøvelse med scenarioet "Helikopter uhell - brann på helikopterdekk".

Øvelsen ble gjennomført på en tilfredsstillende måte og med en god gjennomgang etter øvelsen, men vi vil påpeke et forbedringspotensial i forbindelse med tavleføring under øvelsen.

God tilrettelegging fra BPs observatør og fra personellet ombord bidrog til at den praktiske gjennomføringen av tilsynet var god.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss