Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring, arbeidstid og allmenngjøring på Kollsnes

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 27. - 29. mars 2006 tilsyn med Statoils styring av arbeidsmiljø på Kollsnesanlegget.


Under tilsynet ble det lagt særlig vekt på arbeidstidsordninger og på arbeidsvilkår for utenlandsk arbeidskraft. Tilsynet omfattet møter, intervjuer, verifikasjoner, samt gjennomgang av dokumenter.

Kollsnesanlegget (kilde: Gassco)

Gassco er operatør og Statoil er "Technical Service Provider" på Kollsnes (bildet). Tilsynet var rettet mot Statoil og et utvalg underleverandører.

Bakgrunn for tilsynet

På Kollsnes er det i bruk ulike typer arbeidstidsordninger i tillegg til normal arbeidstid. De ulike ordninger er etablert etter avtale mellom partene eller med tillatelse fra Petroleumstilsynet. Ptil ønsket å få belyst i hvilken grad og evt. hvordan HMS-implikasjoner av arbeidstidsordninger med lange arbeidsdager i perioder utover normalarbeidsuke, blir vurdert på landanleggene som er under Ptils myndighetsområde.

Sosial dumping er definert som et av hovedsatsningsområdene for Petroleumstilsynet for 2006. For Ptil innebærer forebygging av sosial dumping både å følge opp forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler, og hindre eventuelle HMS-konsekvenser av arbeidsinnvandring.

Utenlandske arbeidstakere som ikke snakker norsk eller nordisk stiller med et språklig handikap i forhold til arbeid på Kollsnes. Dette kan ha arbeidsmiljø- og sikkerhetsmessig betydning, blant annet fordi kommunikasjonsforholdene kan være vanskelige.

I tillegg kan en anta at utenlandske arbeidstakere har begrenset kjennskap til norsk HMS-regelverk og HMS-tradisjoner. Et høyt HMS-nivå forutsetter entydig og klar kommunikasjon og en felles forståelse av risikoforhold.

Tilsvarende tilsyn er gjennomført også mot andre norske landanlegg under Ptils myndighetsområde.

Det formelle grunnlaget for tilsynet er følgende regelverk:

 • Arbeidsmiljøloven.
 • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift).
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).
 • Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser.
 • Andre relevante forskrifter under arbeidsmiljøloven, jf vedlegg til midlertidig forskrift del C.
 • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land (allmenngjøringsforskriften).

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var i hovedsak å få innsikt i og oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og aktørenes evne til styring av arbeidsmiljøforhold på Kollsnes.

Vi fokuserte på HMS-aspekter ved de ulike arbeidstidsordninger som praktiseres på anlegget, og på likeverdige arbeids- og lønnsvilkår for norske og utenlandske arbeidstakere.

Resultat fra tilsynet

Det ble i tilsynet påvist avvik knyttet til følgende forhold:

 • Brudd på hviletidsbestemmelsene hos Reinertsen og IKM-Testing.Uklarhet rundt innleide arbeidstakere fra Hoogveld til Reinertsen.

  Det ble gjort følgende observasjoner som gir grunnlag for forbedring:

  • Manglende gyldig avtale for arbeidstidsordning for Hoogveld.
  • Få interne tilsyn/revisjoner på arbeidsmiljø.
  • Langtidsvirkninger av utvidete arbeidstidsordninger har ikke blitt tilstrekkelig vurdert.
  • Innholdet i HMS-introduksjonskurs tilpasses ikke utenlandske arbeidstakere.

  Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
  Mike Theiss

Det ble gjort følgende observasjoner som gir grunnlag for forbedring:

 • Manglende gyldig avtale for arbeidstidsordning for Hoogveld.
 • Få interne tilsyn/revisjoner på arbeidsmiljø.
 • Langtidsvirkninger av utvidete arbeidstidsordninger har ikke blitt tilstrekkelig vurdert.
 • Innholdet i HMS-introduksjonskurs tilpasses ikke utenlandske arbeidstakere.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss