Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring på West Alpha

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 25.-29.4.2005 en tilsynsaktivitet mot Smedvig Offshore AS (Smedvig) og mot Statoil ASA i forbindelse med boreaktiviteten med West Alpha (bildet) på Kristinfeltet. Aktiviteten ble gjennomført mot Smedvigs styringssystem og innretningens tekniske og operasjonelle forhold og mot Statoils oppfølging av boreentreprenørens aktiviteter.


Tilsynet ble gjennomført i form av møter og intervju med personell på land og offshore og ved verifikasjoner innen utvalgte områder på innretningen. Både Smedvig og Statoil hadde observatører som deltok under tilsynet.

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er utstedelse av samsvarsuttalelse (SUT) til Smedvig 31.12.2001 for West Alpha og Statoils brev datert 20.10.2003 med søknad om samtykke for bruk av West Alpha på Kristin.

Samtykke til bruk av West Alpha på Kristin ble gitt til Statoil i brev datert 12.11.2003. Samtykke gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon knyttet til SUT for innretningen, med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for boreentreprenør og operatør.

Ptil utfører aktiviteter for å bidra til at SUT som gis til boreentreprenørene følges opp og vedlikeholdes i henhold til krav i regelverket og at operatørene ivaretar påseansvaret i henhold til avtalte retningslinjer. Det er hittil utstedt SUT for 24 boreinnretninger. Ptil har tidligere gjennomført oppfølgingsaktiviteter mot flere av disse.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten er å verifisere at Smedvig og Statoil på hver sin måte ivaretar kravene til HMS-styring i forbindelse med boreaktiviteten med West Alpha på Kristinfeltet.

Resultat fra tilsynet

Det er viktig for alle parter at SUT og praktiseringen av SUT-ordningen fungerer etter hensikten. Dette inkluderer blant annet ansvarsdeling mellom boreentreprenør og operatør. Operatørens påseplikt er utdypet i OLF/NR's retningslinje 082; Anbefalte retningslinjer for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse. Det samme gjelder boreentreprenørens plikter.

Både disse retningslinjene og innholdet i SUT-søknaden var lite kjent av Statoils driftspersonell. Dette gjenspeilet seg i flere av de aktivitetene som operatøren gjennomførte mot boreentreprenøren.

Vi har funnet avvik fra regelverkskrav relatert til operatørens oppfølging av aktivitet med West Alpha. Dette er i særlig grad relatert til planlegging og gjennomføring av inspeksjoner og tilsyn.

Smedvig og Statoil sitt system for håndtering av avvik møter ikke regelverkets krav. Det registreres også avvik i forbindelse med Smedvigs installasjon av gassflaskesentral, i tilknytning til gjennomføring av selskapets trening og øvelser og i forbindelse med sikring av løst utstyr langs rømningsveier.

Vi har identifisert forbedringspotensial hos Smedvig innen blant annet følgende områder:

  • Selskapets HMS handlingsplan og oppfølging.
  • Vedlikeholdsstyring - prioritering og oppfølging av vedlikehold.
  • Vedlikehold av sjøvannsrør og gulvrister i søyle.
  • Merking og skilting av rømningsveier.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss