Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-systemer i OSM Offshore AS

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 7. juni 2007 tilsyn hos OSM Offshore AS (OSM) i Kristiansand. Tilsynet var knyttet til OSMs søknad om SUT for boliginnretningen Port Reval, og var rettet mot OSMs styringssystem for helse, miljø og sikkerhet.


Bakgrunn for tilsynet
Port Reval er en Aker H3 nedsenkbar innretning, levert i 1976 og senere ombygd til boligformål. Innretningen er registrert på Bahamas. OSM Offshore AS skal starte aktivitet for ConocoPhillips i begynnelsen av august 2007.

Tilsynet er et ledd i behandling av søknad om (SUT) for Port Reval. SUTordningen er fra årsskiftet utvidet slik at også boliginnretninger trenger SUT for aktiviteter på norsk kontinentalsokkel.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere selskapets system for styring av helse, miljø og sikkerhet, samt forståelse av og samsvar med gjeldende HMS-regelverk.

Selskapet ble blant annet bedt om å demonstrere hvordan selskapets prosedyrer møter krav i gjeldende forskrifter og hvordan disse er anvendt på Port Reval for å sikre forsvarlig drift av innretningen i petroleumsvirksomhet på norsk kontinental sokkel.

Resultat fra tilsynet
Tilsynet ble ført i form av presentasjoner ved OSM Offshore, samtaler med utvalgt personell og stikkprøver i systemer for oppfølging av kompetanse, avvik (Synergi) og vedlikehold (Star). OSM Offshore viste et godt beskrevet styringssystem innen HMS.

I de områdene som ble gjenstand for detaljverifikasjon ble det ikke funnet avvik utover det som OSM selv har identifisert i SUT-søknaden. Noen forbedringspunkter ble identifisert innenfor systemene for oppfølging av avvik og vedlikehold.

Ytterligere verifikasjoner av styringssystemet vil bli utført i forbindelse med tilsynsaktiviteter ombord på innretningen. Avvik som måtte fremkomme ved tilsyn om bord, vil behandles i senere tilsynsrapporter.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss